XÃ TÙNG CHÂU

BCĐ CHƯƠNG TRÌNH MTQG

XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

 

         Số:  01 - QĐ/BCĐ-NTM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

  Tùng Châu, ngày 20 tháng 5 năm 2022

 

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc giao chỉ tiêu vận động, thực hiện nhiệm vụ xây dựng NTM, KDCM cho các đơn vị thôn xóm năm 2022

 

 

 

- Căn cứ quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 04/01/2022 của UBND huyện Đức thọ về việc giao chỉ tiêu kế hoạch nhà nước năm 2022.

- Căn cứ Công văn số 15/BCĐ-NTM ngày 04/4/2022 của BCĐ xây dựng NTM huyện về việc phát động tháng cao điểm xây dựng NTM, KDCM cho các đơn vị thôn xóm.

- Căn cứ vào cuộc họp BCĐ xây dựng NTM  xã Tùng Châu  ngày 05 tháng 04 năm 2022 về giao nhiệm vụ xây dựng NTM, KDCM cho các đơn vị thôn xóm;

- Xét đề nghị của Văn phòng UBND, Văn phòng NTM xã;

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1: Giao chỉ tiêu vận động, thực hiện nhiệm vụ xây dựng NTM, KDCM cho đơn vị thôn xóm để triển khai thực hiện như sau:

- HTX NN 1: Xây dựng 0.5km kênh mương cứng.

- HTX NN 2: Xây dựng 0.5km kênh mương cứng.

         - Thôn Thanh Kim:  Xây dựng KDC đạt 8/10 tiêu chí trong đó trong đó có 3 tiêu chí cứng tiêu chí số 1 nhà ở và công trình phụ trợ, tiêu chí số 2 vườn hộ và công trình chăn nuôi, tiêu chí số 8 vệ sinh môi trường; giải phóng giao thông các tuyến đổ bê tông GTNT 150m, GTNĐ 100m; lắp đặt, xây dựng mới 20 hố xử lý nước thải sinh hoạt; 10 hố xử lý rác hữu cơ; phá dở ít nhất 5 hố xí 1 ngăn, 2 ngăn mất vệ sinh xây mới công trình tự hoại; cải tạo ít nhất 15 vườn tạp sang vườn kinh tế, vườn mẫu, vườn sinh cảnh, không có vườn hoang hóa; Giữ vững thôn văn hóa; vận động nhân dân tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 94%.

         - Thôn Thịnh Kim: Xây dựng KDC đạt 7/10 tiêu chí trong đó trong đó có 3 tiêu chí cứng tiêu chí số 1 nhà ở công trình phụ trợ, tiêu chí số 2 vườn hộ và công trình chăn nuôi, tiêu chí số 8 vệ sinh môi trường; giải phóng giao thông các tuyến đổ bê tông GTNT 150m, GTNĐ 100m; lắp đặt, xây dựng mới 20 hố xử lý nước thải sinh hoạt; 10 hố xử lý rác hữu cơ; phá dở ít nhất 5 hố xí 1 ngăn, 2 ngăn mất vệ sinh xây mới công trình tự hoại; cải tạo ít nhất 15 vườn tạp sang vườn kinh tế, vườn mẫu, vườn sinh cảnh, không có vườn hoang hóa. Giữ vững thôn văn hóa; vận động nhân dân tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 94%.

         - Thôn Tân An: Xây dựng KDCM đạt 10/10 tiêu chí đạt 100%, giải phóng giao thông các tuyến đổ bê tông GTNT 150m, GTNĐ 100m lắp đặt, xây dựng mới hố xử lý nước thải sinh hoạt đạt trên 40% tổng số hộ; xây dựng hố xử lý rác hữu cơ đạt tối thiểu 70%  số hộ; phá dở  hố xí 1 ngăn, 2 ngăn mất vệ sinh đạt trên 85% nhà vệ sinh tự hoại; cải tạo ít nhất 20 vườn tạp sang vườn kinh tế, vườn mẫu, vườn sinh cảnh, không có vườn hoang hóa. Giữ vững thôn văn hóa; vận động nhân dân tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 94%.

         - Thôn Văn Khang: Tiếp tục cũng cố và giữ vững 10/10 tiêu chí;  giải phóng giao thông các tuyến đổ bê tông GTNT 150m, GTNĐ 100m; lắp đặt, xây dựng mới hố xử lý nước thải sinh hoạt đạt trên 50%  tổng số hộ; xây dựng hố xử lý rác hữu cơ đạt tối thiểu 70%  số hộ; phá dở  hố xí 1 ngăn, 2 ngăn mất vệ sinh đạt trên 85% nhà vệ sinh tự hoại; cải tạo ít nhất 20 vườn tạp sang vườn kinh tế, vườn mẫu, vườn sinh cảnh, không có vườn hoang hóa. Giữ vững thôn văn hóa; vận động nhân dân tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 94%.

         - Thôn Đại Châu : Tiếp tục cũng cố và giữ vững 10/10 tiêu chí;  giải phóng giao thông các tuyến đổ bê tông GTNT 150m, GTNĐ 100m; lắp đặt, xây dựng mới hố xử lý nước thải sinh hoạt đạt trên 50%  tổng số hộ; xây dựng hố xử lý rác hữu cơ đạt tối thiểu 70%  số hộ; phá dở  hố xí 1 ngăn, 2 ngăn mất vệ sinh đạt trên 85% nhà vệ sinh tự hoại; cải tạo ít nhất 20 vườn tạp sang vườn kinh tế, vườn mẫu, vườn sinh cảnh, không có vườn hoang hóa. Giữ vững thôn văn hóa; vận động nhân dân tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 94%.

         - Thôn Diên Phúc: Tiếp tục cũng cố và giữ vững 10/10 tiêu chí;  giải phóng giao thông các tuyến đổ bê tông GTNT 150m, GTNĐ 100m; lắp đặt, xây dựng mới hố xử lý nước thải sinh hoạt đạt trên 50%  tổng số hộ; xây dựng hố xử lý rác hữu cơ đạt tối thiểu 70%  số hộ; phá dở  hố xí 1 ngăn, 2 ngăn mất vệ sinh đạt trên 85% nhà vệ sinh tự hoại; cải tạo ít nhất 20 vườn tạp sang vườn kinh tế, vườn mẫu, vườn sinh cảnh, không có vườn hoang hóa. Giữ vững thôn văn hóa; vận động nhân dân tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 94%.

         - Thôn Châu Thịnh: Xây dựng KDCM đạt 10/10 tiêu chí đạt 100%, giải phóng giao thông các tuyến đổ bê tông GTNT 150m, GTNĐ 100m ; lắp đặt, xây dựng mới hố xử lý nước thải sinh hoạt đạt trên 40% tổng số hộ; xây dựng hố xử lý rác hữu cơ đạt tối thiểu 70%  số hộ; phá dở  hố xí 1 ngăn, 2 ngăn mất vệ sinh đạt trên 85% nhà vệ sinh tự hoại; cải tạo ít nhất 20 vườn tạp sang vườn kinh tế, vườn mẫu, vườn sinh cảnh, không có vườn hoang hóa. Giữ vững thôn văn hóa; vận động nhân dân tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 94%.

         Điều 2. Giao cho các đồng chí Đảng ủy viên phụ trách; 2 HTX NN; Ban phát triển thôn, tổ công tác phụ trách các đơn vị  thôn  xóm tổ chức triển khai nhiệm vụ, đôn đốc vận động nhân dân thực hiện tốt công tác xây dựng NTM,  Khu dân cư kiểu mẫu đảm bảo kế hoạch đề ra.

         Điều 3. Tổ công tác, các đơn vị thôn xóm có tên tại Điều I, văn phòng NTM , các thành phần có liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

         Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

 

Nơi nhận:      

- Như ®iÒu 3;  

- L­­ưu: VP.

PHÓ TRƯỞNG BAN

 

                                  Đã ký

 

 

CHỦ TỊCH UBND XÃ

Nguyễn Ngọc Thơ

 

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 59.172
    Online: 306