UBND HUYỆN ĐỨC THỌ
Thời gian Nội dung Chủ trì Địa điểm
7:30 UBND huyện tổ chức làm việc về nội dung liên quan các hộ dân có đơn phản ánh trang trại chăn nuôi Nguyễn Thái Huy, thôn Tân Quang, xã Đức Lạng gây ô nhiễm môi trường
14h Đi cơ sở