UBND XÃ TÙNG CHÂU

HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:  05/HĐPHPBGDPL

V/v tuyên truyền văn bản pháp luật tháng 05 năm 2020

 

Tùng Châu, ngày 09 tháng 05 năm 2020

 Kính gửi:    - Ban Văn hóa, các ban ngành đoàn thể cấp xã

  • Bí thư chi bộ, Thôn Trưởng các thôn

Thực hiện công văn số 06/HĐPBGDPL ngày 06 tháng 4 năm 2020 của UBND huyện Đức Thọ về việc thực hiện công tác PBGDPL quý II năm 20209

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh công tác CCHC năm 2020, bảo đảm vừa giải quyết kịp thời các thủ tục hành chính vừa đảm bảo giản cách xã hội theo tinh thần chỉ thị 16 của thủ tướng chín phủ. Lập thành tích chjaof mường đại hội Đảng bộ cơ sở năm 2020.Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật xã đề nghị Ban văn hóa xã đài truyền thanh xã, các Ban, nghành đoàn thể cấp xã , Bí thư chi bộ, thôn trưởng các thôn tiếp tục tuyên truyền đẩy mạnh nhiệm vụ CCHC năm 2020 gồm các nội dung sau:

1. Tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ CCHC theo kết hoạch đã đề ra.

2. Các văn bản liên quan đến quy định củ pháp luật như: Khai thác, sử dụng nguồn nước theo Nghị định số 36/2020 ngày 24/3/2020. Bổ sung ngành nghề được ưu đãi theo nghị định số: 37/2020 ngày 30/3/2020. Quy định về việc nộp tiền khi trúng đấu giá tài sản theo Nghị định số 33/2020 ngày 01/5/2020

3. Tuyên truyền Luật Khiếu nại, Luật tố cáo, Luật tiếp công dân. Nghị định số 100 về xử phat hành chính, của Thủ tướng Chính phủ về cấm sử dụng rượu, bia và các chất kích thích khi điều khiển phương tiện giao thông. Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện rvaf các văn bản khác quy định chi tiết hướng dẫn thi hành.

Yêu cầu các cơ quan, các ban ngành đoàn thể cấp xã, Bí thư chi bộ, thôn trưởng các thôn  căn cứ hướng dẫn phổ biến trên hệ thống truyền thanh cơ sở, lồng ghép trong các cuộc họp tại cơ quan, đơn vị, thôn xóm. Trọng tâm nội dung tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tháng 05 năm 2020

Giao Ban Tư pháp - Cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật xã theo dõi, đôn đốc việc tuyên truyền thông tin pháp luật tháng  05/2020. Nhận được Công văn này, yêu cầu các ban, ngành đoàn thể, đơn vị thôn xóm triển khai kịp thời./

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- TTr Đảng ủy, HĐND ;

- Chủ tịch, PCT UBND;

- Lưu: HĐPHPBGDPL ;

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

 CHỦ TỊCH

   

 

Nguyễn Ngọc Thơ

 

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 58.102
    Online: 471