UBND HUYỆN ĐỨC THỌ

ĐOÀN KIỂM TRA CCHC

(Theo Quyết định số 692/QĐ-UBND ngày 10/5/2022 của UBND huyện)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

             

                Số: 01 /ĐKT

V/v thực hiện kiểm tra cải cách                           hành chính, Văn thư – Lưu trữ, Thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm 2022

         Đức Thọ, ngày  11 tháng 5  năm 2022

 

 

Kính gửi: UBND các xã, Thị trấn.

 

 

Thực hiện các Kế hoạch của UBND huyện: 135/KH-UBND ngày 19/01/2022 về cải cách hành chính (CCHC) huyện Đức Thọ năm 2022; số 651/KH-UBND, ngày 30/3/2022 về kiểm tra, đánh giá công tác cải cách hành chính nhà nước, Văn thư – Lưu trữ, Thi đua khen thưởng năm 2022; ngày 10/5/2022, UBND huyện đã ban hành Quyết định số 692 /QĐ-UBND về việc thành lập Đoàn kiểm tra CCHC nhà nước, Văn thư – Lưu trữ, Thi đua – Khen thưởng tại các tại UBND các xã, thị trấn năm 2022 (sau đây gọi tắt là Đoàn Kiểm tra).

Để triển khai công tác kiểm tra CCHC 6 tháng đầu năm 2022 theo các Kế hoạch nêu trên, Đoàn Kiểm tra thông báo phân công nhiệm vụ, thành phần và lịch kiểm tra tại các đơn vị như sau:

1. Phân công nhiệm vụ

Phân công nhiệm vụ đối với Trưởng đoàn, Phó Trưởng đoàn và các thành viên Đoàn Kiểm tra CCHC, Văn thư – Lưu trữ, Thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm 2022 tại các đơn vị, địa phương (theo Phụ lục gửi kèm).

2. Tổ chức Đoàn kiểm tra như sau:

2.1. Ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Cơ quan Tổ chức – Nội vụ làm Trưởng đoàn Kiểm tra kiêm tổ trưởng Tổ 1: Chỉ đạo chung.

2.2. Ông Nguyễn Văn Đông – Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, Phó trưởng Cơ quan Tổ chức – Nội vụ làm Phó trưởng đoàn kiểm tra kiêm tổ trưởng tổ 2: Giúp Trưởng đoàn Kiểm tra soát xét các báo cáo, văn bản liên quan đến triển khai Kế hoạch số 651/KH-UBND, ngày 30/3/2022 của UBND huyện.

2.3. Các thành phần còn lại của Đoàn Kiểm tra được chia thành 02 Tổ để thực hiện kiểm tra công tác CCHC, Văn thư – Lưu trữ, Thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm 2022 tại các đơn vị, địa phương cụ thể:

 

TT

Tổ 1

Tổ 2

Tổ Trưởng

Ông Nguyễn Ngọc Tuấn

Trưởng cơ quan Tổ chức - Nội vụ

Ông Nguyễn Văn Đông

Phó trưởng Cơ quan Tổ chức – Nội vụ

Tổ Phó

Ông Võ Đức Thuận

 Phó trưởng Cơ quan Tổ chức – Nội vụ

Bà Mai Thị Ngọc Hà

Phó trưởng phòng Văn hóa - TT

Thành viên

Ông Trần Cao Lương

Phó chánh văn phòng Cấp ủy – Chính quyền

 

Bà Thái Thị Thu Thủy

 Phó trưởng phòng Tư pháp

Thành viên

Bà Vương Thị Huyền

Chuyên viên Phòng Văn hóa - TT

Ông Trần Văn Công

Phó giám đốc Trung tâm Hành chính công

 

Thành viên

Bà Nguyễn Thị Hải

Chuyên viên Phòng Tài chính - KH

Bà Cù Thị Hoa

Chuyên viên Phòng Tài chính - KH

Thành viên

Bà Lê Thị Quế

Chuyên viên Cơ quan Tổ chức – Nội vụ

Bà Hoàng Thị Phương Thảo

Nhân viên Văn phòng Cấp ủy - CQ

 

Thành viên

Bà Nguyễn Thị Ngân Bích

Chuyên viên Phòng Tư pháp

Bà Lê Thị Quỳnh Nga

Chuyên viên Cơ quan Tổ chức – Nội vụ

Thành viên Thư ký

Ông Nguyễn Đình Khoa

Chuyên viên Cơ quan Tổ chức – Nội vụ

Bà Trần Thị Phương

Chuyên viên Cơ quan Tổ chức – Nội vụ

 

  1. Lịch kiểm tra CCHC, Văn thư – Lưu trữ, Thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm 2022

Thời gian

Tổ

1

2

Thứ 2, ngày 23/5/2022

Sáng: 7h30-11h30

 

Xã Đức Lạng

 

Xã Trường Sơn

 

Chiều: 14h30-17h30

Xã Đức Đồng

Xã Liên Minh

Thứ 3, ngày 24/5/2022

Sáng: 7h30-11h30

Xã Hòa Lạc

Xã Tùng Châu

Chiều: 14h30-17h30

Xã Tân Dân

Xã Bùi La Nhân

Thứ 4, ngày 25/5/2022

Sáng: 7h30-11h30

An Dũng

Xã Yên Hồ

Chiều: 14h30-17h30

Lâm Trung Thủy

Quang Vĩnh

Thứ 6 ngày 27/5/2022

Sáng: 7h30-11h30

Thanh Bình Thịnh

Xã Tùng Ảnh

Chiều: 14h30-17h30

Tân Hương

Thị trấn

 

Lưu ý: Các Tổ hoàn thành việc kiểm tra CCHC 6 tháng đầu năm 2022 trước ngày 30/5/2022 và gửi Biên bản, báo cáo kết quả kiểm tra về Cơ quan Tổ chức - Nội vụ để tổng hợp.

4. Nội dung, phương pháp kiểm tra

4.1 Nội dung kiểm tra: Thực hiện theo Kế hoạch số 651/KH-UBND, ngày 30/3/2022 của UBND huyện về kiểm tra, đánh giá công tác cải cách hành chính nhà nước, Văn thư – Lưu trữ, Thi đua khen thưởng năm 2022.

4.2. Phương pháp kiểm tra:

 Theo Phân công nhiệm vụ và lịch kiểm tra, các Tổ trưởng và các thành viên của các Tổ kiểm tra chủ động, tổ chức thực hiện kiểm tra công tác CCHC theo nội dung của Kế hoạch số 651/KH-UBND, ngày 30/3/2022 của UBND huyện. Trong đó lưu ý:

- Ưu tiên ứng dụng công nghệ thông tin (kiểm tra qua hệ thống Quản lý văn bản và hồ sơ công việc; phần mềm quản lý chuyên ngành hoặc các phần mềm chỉ đạo điều hành, các ứng dụng công nghệ thông tin khác …) để kiểm tra các nội dung, lĩnh vực không nhất thiết phải làm việc trực tiếp tại đơn vị, nhằm rút ngắn thời gian và giảm bớt thành phần làm việc tại các đơn vị.

 - Trong trường hợp xét thấy cần kiểm tra cụ thể, trực tiếp kết quả thực hiện tại các đơn vị, các thành viên báo cáo với Tổ trưởng Tổ kiểm tra để tổ chức, thực hiện kiểm tra trực tiếp tại các đơn vị đảm bảo hiệu quả, kịp thời theo Kế hoạch.

- Thư ký các Tổ kiểm tra chịu trách nhiệm thông tin, khâu nối, phối hợp với các đơn vị về thời gian kiểm tra, phương pháp kiểm tra và về yêu cầu tài liệu phục vụ đoàn kiểm tra trước 02 ngày làm việc theo lịch kiểm tra tại mục 3 (Lịch kiểm tra CCHC 6 tháng năm 2022) của Văn bản này.

Đề nghị các UBND các xã, thị trấn cung cấp tài liệu liên quan, nội dung báo cáo làm việc với Đoàn kiểm tra theo khoản 2, Mục II - Đối tượng, nội dung, phương pháp kiểm tra của Kế hoạch số 651/KH-UBND, ngày 30/3/2022; đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi cho Đoàn kiểm tra làm việc theo lịch đã thông báo để tổng hợp kết quả báo cáo Chủ tịch UBND huyện theo đúng Kế hoạch./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND huyện (để b/c);

- Các Thành viên ĐKT;

- Lưu: VT, ĐKT.             

TRƯỞNG ĐOÀN KIỂM TRA

 

 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Tuấn

TRƯỞNG CƠ QUAN TỔ CHỨC - NV

 

 

 

 

PHỤ LỤC

Phân công nhiệm vụ đối với Trưởng đoàn, Phó Trưởng đoàn và

các thành viên Đoàn Kiểm tra CCHC, Văn thư – Lưu trử, Thi đua khen thưởng 6 tháng năm 2022 tại các đơn vị, địa phương

(Kèm theo Văn bản số 01/ĐKT ngày 11/5/2022 của Đoàn kiểm tra)

 

 
 

 

 

 

 

1. Ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Cơ quan Tổ chức – Nội vụ, Trưởng đoàn Kiểm tra Cải cách hành chính:

- Chỉ đạo tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Đoàn kiểm tra tại UBND các xã theo Quyết định số 692 /QĐ-UBND ngày 10/5/2022 của UBND huyện.

- Phân công trách nhiệm, nhiệm vụ cho các thành viên của Đoàn Kiểm tra để thực hiện kiểm tra, đánh giá công tác CCHC, Văn thư – Lưu trử, Thi đua khen thưởng 6 tháng năm 2022 tại UBND các xã, thị trấn.

2. Ông Nguyễn Văn Đông, Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, Phó trưởng Cơ quan Tổ chức – Nội vụ, Phó Trưởng đoàn Kiểm tra:

Giúp Trưởng đoàn Kiểm tra soát xét các báo cáo, văn bản liên quan đến triển khai Kế hoạch số 651/KH-UBND, ngày 30/3/2022 của UBND huyện.

3. Tổ trưởng, Tổ phó của các Tổ Kiểm tra:

Đoàn Kiểm tra CCHC, Văn thư – Lưu trử, Thi đua khen thưởng năm 2022 được chia làm 02 Tổ để thực hiện kiểm tra, đánh giá kết quả CCHC, Văn thư – Lưu trử, Thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm 2022 theo Kế hoạch số 651/KH-UBND, ngày 30/3/2022 của UBND huyện tại UBND các xã, thị trấn.

a) Nhiệm vụ của Tổ trưởng

- Chủ trì, tổ chức thực hiện các nội dung kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện công tác CCHC, Văn thư – Lưu trử, Thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm 2022 tại UBND các xã, thị trấn theo Kế hoạch và Lịch kiểm tra, đánh giá CCHC, Văn thư – Lưu trử, Thi đua khen thưởng năm 2022

- Chịu trách nhiệm chung về kết quả kiểm tra, đánh giá việc thực hiện CCHC tại UBND các xã, thị trấn của các thành viên trong Tổ.

- Thực hiện kiểm tra, đánh giá kết quả CCHC, Văn thư – Lưu trử, Thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm 2022 của UBND các xã, thị trấn theo các nội dung, lĩnh vực của cơ quan được UBND huyện giao phụ trách theo dõi, quản lý.

b) Nhiệm vụ của Tổ phó

- Chủ trì, tổ chức thực hiện các nội dung kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện công tác CCHC, Văn thư – Lưu trử, Thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm 2022 tại các đơn vị, địa phương theo Kế hoạch và Lịch kiểm tra, đánh giá CCHC, Văn thư – Lưu trử, Thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm 2022 (trong trường hợp Tổ Trưởng vắng mặt).

- Thực hiện kiểm tra, đánh giá kết quả CCHC, Văn thư – Lưu trử, Thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm 2022 của UBND các xã, thị trấn theo các nội dung, lĩnh vực của cơ quan được UBND huyện giao phụ trách theo dõi, quản lý.

4. Nhiệm vụ thành viên của Đoàn Kiểm tra CCHC, Văn thư – Lưu trử, Thi đua khen thưởng năm 2022

STT

Tên cơ quan, đơn vị

Lĩnh vực, nội dung CCHC được phân công theo dõi, phụ trách

I

Cơ quan Tổ chức -Nội vụ

 

1

 

Ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Trưởng cơ quan Tổ chức – Nội vụ

Thực hiện các nhiệm vụ của Trưởng đoàn Kiểm tra.

Thực hiện các nhiệm vụ của Tổ trưởng tại mục 3 văn bản này.

2

Ông Nguyễn Văn Đông, Phó Cơ quan Tổ chức – Nội vụ

- Thực hiện các nhiệm vụ của Tổ trưởng tại mục 3 văn bản này.

- Kiểm tra, đánh giá công tác Cải cách tổ chức bộ máy; Cải cách công vụ theo Kế hoạch số 651/KH-UBND, ngày 30/3/2022 của UBND huyện

 

Ông Võ Đức Thuận, Phó Cơ quan Tổ chức – Nội vụ

- Thực hiện các nhiệm vụ của Tổ phó tại mục 3 văn bản này.

- Kiểm tra, đánh giá công tác Cải cách tổ chức bộ máy; Cải cách công vụ, Văn thư – Lưu trử, Thi đua khen thưởng theo Kế hoạch số 651/KH-UBND, ngày 30/3/2022 của UBND huyện

4

Bà Lê Thị Quế, Chuyên viên Cơ quan Tổ chức – Nội vụ

Kiểm tra, đánh giá công tác Cải cách tổ chức bộ máy; Cải cách công vụ, Văn thư – Lưu trử, Thi đua khen thưởng theo Kế hoạch số 651/KH-UBND, ngày 30/3/2022 của UBND huyện

- Kiểm tra, đánh giá công tác Chỉ đạo, điều hành CCHC, Công tác Văn thư – Lưu trử, Thi đua khen thưởng theo Kế hoạch số 651/KH-UBND, ngày 30/3/2022 của UBND huyện.

- Thực hiện nhiệm vụ thư ký, tổng hợp kết quả kiểm tra, đánh giá công tác CCHC, Văn Thư – Lưu trử, Thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm 2022 theo các Tổ được phân công.

- Riêng Nguyễn Đình Khoa thực hiện thêm nhiệm vụ thư ký tổng hợp, tham mưu báo cáo kết quả kiểm tra, đánh giá công tác CCHC, Văn thư – Lưu trử, Thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm 2022 tại các đơn vị; báo cáo Đoàn Kiểm tra - Hội đồng thẩm định, trình Chủ tịch UBND huyện theo quy định.

5

Ông Nguyễn Đình Khoa, Chuyên viên Cơ quan Tổ chức – Nội vụ

 

6

Bà Trần Thị Phương, Chuyên viên Cơ quan Tổ chức – Nội vụ

 

7

Bà Lê Thị Quỳnh Nga

II

Văn phòng Cấp ủy – Chính quyền

1

Ông Trần Cao Lương

Phó Chánh Văn phòng Cấp ủy – Chính quyền

- Kiểm tra, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ công tác Cải cách thủ tục hành chính gắn với thực hiện cơ chế Một cửa, Một cửa liên thông, Áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng ISO (ISO 9001) theo quy định tại các theo Kế hoạch số 651/KH-UBND, ngày 30/3/2022 của UBND huyện tại các xã, thị trấn, trong 6 tháng đầu năm 2022.

2

Ông Trần Văn Công, Phó giám đốc Trung tâm Hành chính công

3

Bà Hoàng Thị Phương Thảo, Chuyên viên Văn phòng Cấp ủy – Chính quyền

III

Phòng Văn hóa – Thông tin

1

Bà Mai Thị Ngọc Hà, Phó trưởng phòng Văn hóa - TT

- Thực hiện các nhiệm vụ của Tổ phó tại mục 3 văn bản này.

- Kiểm tra, đánh giá công tác tuyên truyền CCHC; công tác Ứng dụng công nghệ thông tin tại các đơn vị, địa phương theo Kế hoạch số 651/KH-UBND, ngày 30/3/2022 của UBND huyện tại các xã, thị trấn, trong 6 tháng đầu năm 2022.

2

Bà Vương Thị Huyền, Chuyên viên Phòng Văn hóa - TT

Kiểm tra, đánh giá công tác tuyên truyền CCHC; công tác Ứng dụng công nghệ thông tin tại các đơn vị, địa phương theo Kế hoạch số 651/KH-UBND, ngày 30/3/2022 của UBND huyện tại các xã, thị trấn, trong 6 tháng đầu năm 2022.

IV

Phòng Tư pháp

1

Bà Thái Thị Thu Thủy, Phó trưởng phòng Tư pháp

 Kiểm tra, đánh giá công tác Xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật theo Kế hoạch số 651/KH-UBND, ngày 30/3/2022 của UBND huyện tại các xã, thị trấn, trong 6 tháng đầu năm 2022.

 

2

Bà Nguyễn Thị Ngân Bích, Chuyên viên phòng Tư pháp

V

Phòng Tài chính – Kế hoạch

1

 

Bà Cù Thị Hoa, Chuyên viên Phòng Tài chính – Kế hoạch

- Kiểm tra, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ do UBND huyện, chủ tịch UBND huyện giao, công tác Cải cách tài chính công theo Kế hoạch số 651/KH-UBND, ngày 30/3/2022 của UBND huyện tại các xã, thị trấn, trong 6 tháng đầu năm 2022.

2

Bà Nguyễn Thị Hải, Chuyên viên Phòng Tài chính – Kế hoạch

 

 

 

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 59.169
    Online: 536