UỶ BAN NHÂN DÂN

XÃ TÙNG CHÂU

 

 
 
 

 

 

Số:  25 /KH-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc

 

 
 
 

 

 

           Tùng Châu, ngày  24  tháng 4 năm 2022

 

KẾ HOẠCH

Tuyên truyền và tổ chức các hoạt động kỷ niệm 47 năm ngày giải phóng Miền Nam, Thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2022); 136 năm ngày Quốc tế

lao động (01/5/1886 – 01/5/2022), 118 năm ngày sinh đồng chí Trần Phú – Tổng bí thư đầu tiên của Đảng 01/5/1904; 68 năm ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ 07/5/1954; 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19/5/1890.

 

 
 

 

 

 

 

Thực hiện Kế hoạch số 30 - KH/HU ngày 31/12/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc tuyên truyền, tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước, của tỉnh, của huyện năm 2022; Công văn số 398/ SVHTTDL-QLVH, ngày 08/4/2022 của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, thực hiện Kế hoạch của UBND huyện Đức Thọ về việc tuyên truyền và tổ chức các hoạt kỷ niệm 47 năm ngày giải phóng Miền Nam, Thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2022); 136 năm ngày Quốc tế lao động (01/5/1886 – 01/5/2022), 118 năm ngày sinh đồng chí Trần Phú – Tổng bí thư đầu tiên của Đảng 01/5/1904; 68 năm ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ 07/5/1954; 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19/5/1890. UBND xã triển khai kế hoạch cụ thể  nội dung tuyên truyền như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1. Khẳng định vị trí, tầm vóc vĩ đại, giá trị lịch sử to lớn của chiến thắng 30/4, giải phóng hoàn toàn Miền nam, thống nhất đất nước trong lịch sử đấu tranh dựng nước, giữ nước của dân tộc Việt Nam; tôn vinh tinh thần yêu nước và ý chí độc lập tự chủ, tự lực, tự cường, khát vọng hòa bình của dân tộc ta.

2. Thông qua các hoạt động tuyên truyền, giáo dục nhằm tiếp nối truyền thống yêu nước, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc các thế hệ đã hy sinh xương máu vì độc lập, tự do, vì thống nhất của Tổ quốc; khẳng định sự kiên định con đường xã hội chủ nghĩa của Đảng cộng sản Việt nam và nhân dân ta.

3. Tạo không khí vui tươi, phấn khởi, khơi dậy lòng tự hào, niềm tin với Đảng, với chế độ trong các tầng lớp nhân dân; động viên cổ vũ, tạo động lực toàn đảng, toàn dân, toàn quân tiếp tục thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới đất nước; chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu huyện Đức Thọ và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

4. Khẳng định ngày Quốc tế lao động 1/5 là ngày hội lớn, ngày biểu dương sức mạnh của giai cấp công nhân và nhân dân lao động. Quyết tâm xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt nam và xã hội chủ nghĩa. Nhấn mạnh vị trí, vai trò, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn Việt nam đối với giai cấp công nhân và nhân dân lao động Việt nam.

5.  Các hoạt động kỷ niệm phải được tiến hành đồng bộ, thống nhất, thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức và lảng phí, đảm bảo an toàn và tiết kiệm.

II. NỘI DUNG TỔ CHỨC

1. Các hình thức tuyên truyền:

          - Tuyên truyền trên hệ thống thông tin truyền thanh xã; (đĩa, tin bài, kế hoạch của UBND xã..)

          - Tuyên truyền treo cờ, băng rôn khẩu hiệu tại trung tâm UBND xã, các thôn xóm , các trường học, trạm y tế.

- Cấp ủy, BCH thôn phát động Đảng viên và nhân dân đồng loạt treo cờ Đảng và cờ Tổ quốc chào mừng ngày lễ.

2. Các hoạt động:

Tổ chức giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao , giao lưu bóng chuyền tại các thôn xóm. Tham gia các giải thi đấu do huyện tổ chức.

3. Thời gian thực hiện công tác tuyên truyền, treo cờ và khẩu hiệu:

- Đợt 1: Từ ngày 25/4/2022 đến 10/5/2022

- Đợt 2: Từ ngày 15/5/2022 đến 25/5/2022

4. Nội dung khẩu hiệu:

1. Nhiệt liệt chào mừng 47 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2022) !

2. Tinh thần Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2022) và Ngày Quốc tế lao động (1/5) bất diệt !

3. Nhiệt liệt chào mừng 68 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2022)

4. Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại (19/5/1890 - 19/5/2022).

5. Chào mừng kỷ niệm 118 năm ngày sinh đồng chí Trần Phú - Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng (01/5/1904 - 01/5/2022)!

6. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm !

7. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm !

8. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng  ta !

(Các cơ quan và đơn vị thôn xóm đóng trên địa bàn lựa chọn các nội dung khẩu hiệu phù hợp).

 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

Các đồng chí phụ trách các đơn vị thôn xóm đôn đốc làm tốt công tác tuyên truyền và tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ , thể dục thể thao chào mừng kỷ niệm 47 năm ngày giải phóng Miền Nam, Thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2022); 136 năm ngày Quốc tế lao động (01/5/1886 – 01/5/2022), 118 năm ngày sinh đồng chí Trần Phú – Tổng bí thư đầu tiên của Đảng 01/5/1904; 68 năm ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ 07/5/1954; 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19/5/1890.

Trên đây kế hoạch tuyên truyền, tổ chức các họat động kỷ niệm ngày giải phóng Miền Nam, Thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2022); ngày Quốc tế lao động (01/5/1886 – 01/5/2022), ngày sinh đồng chí Trần Phú – Tổng bí thư đầu tiên của Đảng 01/5/1904; ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ 07/5/1954; ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19/5/1890. Yêu cầu các đơn vị thôn xóm, các cơ quan, đơn vị, tổ chức liên quan thực hiện nghiêm túc./.

 

 

Nơi nhận:

- Phòng VH-TT;

- Đ/c Chủ tịch, PCT UBND xã;

- 7 thôn;

- 2 trường học;

- Trạm y tế và các HTX;

- Lưu: VP UBND./.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

 

 

      Nguyễn Ngọc Thơ

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 54.131
    Online: 55