UBND XÃ TÙNG CHÂU

HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:  01/HĐPHPBGDPL

V/v tuyên truyền văn bản pháp luật tháng 01 năm 2020

 

Tùng Châu, ngày  20  tháng 01 năm 2020

 Kính gửi:    - Ban Văn hóa, các ban ngành đoàn thể cấp xã

- Bí thư chi bộ, Thôn Trưởng các thôn

 

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh công tác CCHC năm 2020, bảo đảm kịp thời việc thông tin các văn bản pháp luật. Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật xã đề nghị Ban văn hóa xã đài truyền thanh xã, các Ban, nghành đoàn thể cấp xã , Bí thư chi bộ, thôn trưởng các thôn tiếp tục tuyên truyền đẩy mạnh nhiệm vụ CCHC năm 2020 gồm các nội dung sau:

3. Quyết định số: 620/QĐ-UBND ngày 20 tháng 02 năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính ngành Nông nghiệp môi trường (có QĐ, danh mục gửi kèm).

4. Quyết định số : 1077/QĐ- UBND ngày 04 tháng 3 năm 2020 công bố thủ tục lĩnh vực Tư pháp(TTPBGDPL, Hòa giải cơ sở) (có QĐ, danh mục gửi kèm)

Yêu cầu các cơ quan, các ban ngành đoàn thể cấp xã, Bí thư chi bộ, thôn trưởng các thôn  căn cứ hướng dẫn phổ biến trên hệ thống truyền thanh cơ sở, lồng ghép trong các cuộc họp tại cơ quan, đơn vị, thôn xóm. Trọng tâm nội dung tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tháng 01 năm 2020

Giao Ban Tư pháp - Cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật xã theo dõi, đôn đốc việc tuyên truyền thông tin pháp luật tháng  01/2020. Nhận được Công văn này, yêu cầu các ban, ngành đoàn thể, đơn vị thôn xóm triển khai kịp thời./

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- TTr Đảng ủy, HĐND ;

- Chủ tịch, PCT UBND;

- Lưu: HĐPHPBGDPL ;

TM. HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP TTPBGDPL

CHỦ TỊCH

 

 

 

Nguyễn Ngọc Thơ

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 58.107
    Online: 501