ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ TÙNG CHÂU

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

Số: 29 /KH -UBND

Tùng Châu, ngày 29 tháng 4 năm 2022

KẾ HOẠCH

Thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/HU, ngày  25/11/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về “Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, con người  Đức Thọ, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển”

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 33- NQ/TW ngày 9/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”; Nghị quyết số 05-NQ/HU ngày 02/11/2009 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXVII về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với sự nghiệp Văn hóa, Thông tin, Thể thao, Du lịch và Gia đình đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020”; Đề án số 169/ĐA-UBND-VH ngày 02/02/2010 của UBND huyện về thực hiện Nghị quyết 05 của  Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXVII; Nghị quyết số 06 - NQ/HU, ngày 25/11/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXX về “Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, con người Đức Thọ, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển”.

2. Tiếp tục triển khai  Kết luận 76- KL/TWngày 04/6/2020 của Bộ Chính trị vềtiếp tục thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấphành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa,con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước;Chương trình toàn khóa của ban chấp hành Đảng bộ huyện, BanThường vụ huyện ủy, nhiệm kỳ 2020-2025.

3. Tổ chức tuyên truyền sâu rộng Đề án thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/HU, ngày 25/11/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về “Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, con người Đức Thọ, góp phần xây dựngquê hương ngày càng phát triển”.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của văn hóa, con người Đức Thọ nói chung, Tùng Châu nói riêng đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của sự nghiệp xây dựng, phát triển văn hóa, con người Đức Thọ đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững. Xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, gắn bó mật thiết, đồng bộ với các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội toàn xã.

- Triển khai thực hiện nghiêm túc kế hoạch giai đoạn và kế hoạch hàng năm, chú trọng công tác đánh giá, sơ kết, tổng kết quá trình tổ chức thực hiện. Xây dựng văn hóa đạo đức và lối sống lành mạnh của đội ngũ cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trong toàn xã .

2. Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, văn minh, xây dựng văn hóa trong chính trị và kinh tế.

2.1. Mục tiêu

- Đẩy mạnh xây dựng môi trường làm việc văn hóa lành mạnh, gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. 

- Chỉ đạo chặt chẽ và nâng cao chất lượng của việc bình xét các danh hiệu văn hóa hàng năm, đến năm 2025: tỷ lệ gia đình văn hóa đạt trên 95 % ; tỷ lệ cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa đạt 100% ; khu dâ cư đạt chuẩn văn hóa đạt trên 90%; tỷ lệ gia đình thể thao đạt trên 70%.

- 100% tổ dân phố thực hiện tốt quy định việc cưới, việc tang, lễ hội.

- 100% tổ dân phố có hương ước, quy ước được phê chuẩn và thực hiện có hiệu quả quy định hương ước, quy ước.

- Duy trì và phát huy hiệu quả các câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ tổng hợp, câu lạc bộ thể dục thể thao, đảm bảo 100% các khu dân cư có câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ, câu lạc bộ thể dục thể thao.

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của Đức Thọ nói chung và Tùng Châu nói riêng. Thường xuyên chăm lo tôn tạo, nâng cấp, bảo tồn các di tích lịch sử - văn hóa đã được xếp hạng.

2.2. Nội dung

- Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức, ý thức thực hiện các phong trào; Tích cực nghiên cứu xây dựng và nhân rộng các mô hình điểm; Biểu dương khen thưởng các cá nhân, tập thể, điển hình tiên tiến trong tham mưu và thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp văn hóa”.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, hướng dẫn, các đơn vị thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; Giáo dục ý thức tự giác chấp hành pháp luật và các quy định của Nhà nước, hương ước của tổ dân phố. Xây dựng nếp sống văn hóa, tiến bộ, văn minh, nhất là trong việc cưới, việc tang, lễ hội.

- Đẩy mạnh tuyên truyền, thực hiện công tác gia đình, triển khai thực hiện có hiệu quả chiến lược phát triển gia đình Việt Nam giai đoạn 2020 - 2025, đề cao vai trò, trách nhiệm của gia đình trong việc giáo dục hình thành nhân cách, đạo đức trong sáng và kỹ năng ứng xử xã hội văn minh.

- Vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tích cực hưởng ứng phong trào, cuộc vận động trong các đơn vị trường học: “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”; “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương sáng cho học sinh noi theo”, phòng ngừa ngăn chặn các biểu hiện tiêu cực, bệnh thành tích và tình trạng bạo lực học đường. Thực hiện cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa gia đình, nhà trường và xã hội.

3. Xây dựng con người Tùng Châu phát triển toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững.

3.1. Mục tiêu

- Góp phần xây dựng một môi trường giao tiếp văn minh, lịch sự, thân thiện, lành mạnh.

- Xây dựng ý thức bảo vệ môi trường, gìn giữ, ứng xử đúng đắn với môi trường vì mục tiêu phát triển bền vững.

- Phát huy các giá trị, nhân tố tích cực trong văn hóa tôn giáo, tín ngưỡng; khuyến khích các hoạt động tôn giáo gắn bó với dân tộc, hướng thiện, nhân đạo, nhân văn, tiến bộ, "tốt đời, đẹp đạo", các hoạt động từ thiện "đền ơn đáp nghĩa", "uống nước nhớ nguồn” kiên quyết loại bỏ các yếu tố mê tín, dị đoan, các hủ tục.

- Xây dựng và phát triển môi trường làm việc, cơ quan, đơn vị an toàn, lành mạnh. Quan tâm phát triển phong trào thể dục thể thao tại cơ quan, đơn vị; vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động duy trì nền nếp, thói quen tập luyện thể dục thể thao thường xuyên, đúng cách nhằm nâng cao sức khỏe, tầm vóc, thể lực, phòng, chống bệnh tật.

3.2. Nội dung

- Triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số  06-NQ/HU, ngày 25/11/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về “Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, con người Đức Thọ, góp phần xây dựngquê hương ngày càng phát triển”. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước và các văn bản chỉ đạo của huyện có liên quan.

- Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng”.

- Chú trọng việc chăm lo xây dựng, phát triển toàn diện con người; Xây dựng con người có lối sống tích cực, kiên trung, tự trọng, tự chủ, cần cù, khát vọng, ham học hỏi, bao dung, độ lượng; đề cao trách nhiệm cá nhân đối với bản thân, gia đình và xã hội, phát huy lối sống “Mỗi người vì mọi người, mọi người vì mỗi người”.

III. MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng và thực hiện các chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bẳn sắc dân tộc, nâng cao nhận thức của các cấp ủy, chính quyền và nhân dân trong phát triển văn hóa. Trọng tâm là:

- Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Kết luận số 76-KL/TW ngày 04/6/2020 của Bộ Chính trị khóa XII về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

2. Nắm bắt, định hướng tư tưởng, dư luận xã hội, chủ động đấu tranh phòng, chống thông tin, quan điểm sai trái, lệch lạc, các biểu hiện suy thoái về tư tưởng, đạo đức, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa.

3. Tăng cường công tác phối hợp với các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị trong nhiệm vụ xây dựng văn hóa, con người. Nâng cao chất lượng, hiệu quả của các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động về văn hóa và xây dựng đời sống văn hóa cơ sở.Có các cơ chế chính sách cho việc xây dựng, nâng cấp các thiết chế văn hóa, xây dựng và phát triến nguồn lực con người.

4. Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức, tận tụy, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân, gắn bó máu thịt với Nhân dân; có ý thức thượng tôn pháp luật, dân chủ đi đôi với kỷ luật, kỷ cương. Ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên.

5. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục bồi dưỡng tinh thần yêu nước, đạo đức, lối sống và nhân cách, hiểu biết sâu sắc, tự hào, tôn vinh lịch sử, văn hóa dân tộc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

-  Hình thành lối sống có ý thức tự trọng, tự chủ, sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật, bảo vệ môi trường. Bồi đắp và tôn vinh tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm với bản thân, với gia đình, với bạn bè, đồng nghiệp, giữa con người với con người trong xã hội. Khẳng định, tôn vinh cái đúng, cái tốt đẹp, tích cực, cao thượng, nhân rộng các giá trị cao đẹp, nhân văn.

6. Tăng cường công tác phối hợp với UBMTTQ và các đoàn thể từ xã đến thôn xóm để thực hiện thắng lợi Nghị quyết.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Văn hóa- Xã hội

- Tổ chức tuyên truyền sâu rộng và thường xuyên về mục tiêu, nhiệm vụ, các nội dung của Nghị quyết, Đềán, chương trình hành động của BCH Đảng bộ xã và những kết quả đạt được hàng năm.

- Chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các ban, ngành liên quan để xây dựng kế hoạch, giải pháp cụ thể cho từng năm và giai đoạn để chỉ đạo, tổ chức thực hiện chương trình hành động có hiệu quả.

2. Văn phòng nội vụ

Chủ trì, phối hợp với Văn hóa đề xuất với Ủy ban nhân dân xã phân bổ ngân sách, các cơ chế chính sách phát triển văn hóa, con người Thị trấn Đức Thọ.

Xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình hành động phù hợp với điều kiện của địa phương. Huy động các nguồn lực tại địa phương để thực hiện Đề án.

3. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các ban, ngành, đoàn thể.

Trên cơ sở Nghị quyết số 06-NQ/HUcủa Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về “Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, con người Đức Thọ, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển”. Kế hoạch của UBND xã để tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân, đoàn viên, hội viên tham gia tích cực việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển văn hóa, con người trên địa bàn xã.

4. Các đơn vị trường học, khu dân cư.

Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, Nhân dân về các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước đối với phát triển văn hóa, con người Đức Thọ nói chung và con người Tùng Châu nói riêng; tầm quan trọng của phát triển văn hóa với phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, đơn vị.

Trên đây là Kế hoach thực hiện Đề án “Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, con người Đức Thọ, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển”. Đề nghị các ban ngành, đoàn thể, trường học, khu dân cư  tổ chức thực hiện nghiêm túc./.


Nơi nhận:
- Phòng VH -TT;
- TT ĐU; HĐND, UBND,MTTQ;
- Chủ tịch, PCT.UBND;
- Các ban, ngành, đoàn thể;
- Các KDC, trường học ;
- Lưu: VP, VH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH


     Nguyễn Ngọc Thơ

 

 

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Bản đồ hành chính
   Liên kết website
   Bình chọn
  Đánh giá của bạn về mức độ hài lòng trong xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh
  3 người đã bình chọn
  Thống kê: 89.165
  Online: 62