Các phòng chuyên môn

VĂN PHÒNG HĐND - UBND HUYỆN 

 ĐIỆN THOẠI: 02393.831.436  Fax: 02393.831.371  

      Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện về toàn bộ hoạt động của Văn phòng HĐND - UBND huyện; Làm chủ tài khoản và quản lý các hoạt động thu chi ngân sách của Văn phòng theo quy định của pháp luật; Tổ trưởng Tổ giao dịch một cửa.

1   Chánh Văn phòng  Lương Quang Huy  0918.215757 . Email:  lqh.dt@hatinh.gov.vn

2   Phó Chánh Văn phòng   Trần Cao Lương  - 0982265030 - Email: tcluong.dt@hatinh.gov.vn

3   Kế toán trưởng  Nguyễn Thùy Dung - 0943012136 - Email: Ntdung.dt@hatinh.gov.vn

4   Chuyên viên Trần Văn Công  - 0913385636 - Email: Tvcong.dt@hatinh.gov.vn

5   Chuyên viên  Trần Thanh Minh0987957788  - Email: Ttminh.dt@hatinh.gov.vn

6   Chuyên viên   Nguyễn ThịTú An - 0948761589 - Email: Nntan.dt@hatinh.gov.vn

7   Văn thư   Trần Thị Vân - 0979798217 - Email: Ttvan.dt@hatinh.gov.vn

8   Chuyên viên Nguyễn Viết Toàn - 0949703638 - Email: Nvtoan.dt@hatinh.gov.vn

9   Chuyên viên  Hoàng Thị Phương Thảo - 0988844267 - Email: Htpthao.dt@hatinh.gov.vn

PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH  

Theo khoản 3, điều 7 Chương 2 Nghị định 37/2014/NĐ-CP. Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về; Tài chính; kế hoạch và đầu tư; đăng ký kinh doanh; tổng hợp và thống nhất quản lý các vấn đề về doanh nghiệp, hợp tác xã, kinh tế tư nhân.

1   Trưởng phòng  Lê Trung Dũng 0945567900 .ntdung.dt@hatinh.gov.vn

2   Phó trường phòng   Nguyễn Minh Giáp  0947246515  gmail : nmgiap.dt@hatinh.gov.vn

3   Kế toán trưởng  Trần Lệ Thủy - 0915233379   .tlthuy.dt@hatinh.gov.vn

4  Chuyên viên   Nguyễn Thị Hải  - 0983729805 . nthai.dt@hatinh.gov.vn

6   Chuyên viên   Cù Thị Hoa 

7   Chuyên viên   Nguyễn Trọng Vinh - 09120793415  . ntvinh.dt@hatinh.gov.vn

PHÒNG TÀI NGUYÊN - MÔI TRƯỜNG  

ĐIỆN THOẠI:   

Trích dẫn Theo khoản 4, điều 7 Chương 2 Nghị định 37/2014/NĐ-CP

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Đất đai; tài nguyên nước; tài nguyên khoáng sản; môi trường; biển và hải đảo.

1  Trưởng phòng;  

2 Phó phòng phụ trách Nguyễn Thị Hải Bình  -   0919653416  - nthbinh.dt@hatinh.gov.vn  

PHÒNG LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI    

Trích dẫn Theo khoản 5, điều 7 Chương 2 Nghị định 37/2014/NĐ-CP

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Việc làm; dạy nghề; lao động, tiền lương; tiền công; bảo hiểm xã hội (bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm thất nghiệp); an toàn lao động; người có công; bảo trợ xã hội; bảo vệ và chăm sóc trẻ em; bình đẳng giới; phòng, chống tệ nạn xã hội.

1   Trưởng phòng   Nghiêm Hoàng Tuấn   -  0946.035927  . nht.dt@hatinh.gov.vn

2   Phó trưởng phòng   Phạm Thị Hồng  Minh   -  0915472521  . pthminh.dt@hatinh.gov.vn

3   Phó trưởng phòng  Nguyễn Ngọc Hào  -  nnhao.dt@hatinh.gov.vn

4   Kế toán  Nguyễn Thị Thảo  -  0917057666  . ntthao.dt@hatinh.gov.vn

5   Chuyên viên   

6   Chuyên viên 

PHÒNG NỘI VỤ

ĐIỆN THOẠI:   

Trích dẫn Theo khoản 1 điều 7 Chương 2 NĐ 37/2014/NĐ-CP

     Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Tổ chức bộ máy; vị trí việc làm; biên chế công chức và cơ cấu ngạch công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước; vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập; tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; cải cách hành chính; chính quyền địa phương; địa giới hành chính; cán bộ, công chức, viên chức; cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; hội, tổ chức phi chính phủ; văn thư, lưu trữ nhà nước; tôn giáo; công tác thanh niên; thi đua - khen thưởng.

1  Trưởng phòng  Nguyễn Văn Đông -  0912450332   . nvd.dt@hatinh.gov.vn

2  Phó trưởng phòng

3  Chuyên viên  Lê Thị Quế - 0916945998  . ltque.dt@hatinh.gov.vn

4  Chuyên viên   

5 Chuyên viên    

 

PHÒNG KINH TẾ VÀ HẠ TẦNG

ĐIỆN THOẠI:     

Trích dẫn . Theo điểm b khoản 3 điều 8 Chương 2 NĐ 37/2014/NĐ-CP

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Công nghiệp; tiểu thủ công nghiệp; thương mại; quy hoạch xây dựng, kiến trúc; hoạt động đầu tư xây dựng; phát triển đô thị; hạ tầng kỹ thuật đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao (bao gồm: cấp nước, thoát nước đô thị và khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao, cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng; chiếu sáng đô thị, cây xanh đô thị; quản lý nghĩa trang, trừ nghĩa trang liệt sĩ; quản lý xây dựng ngầm đô thị; quản lý sử dụng chung cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị); nhà ở; công sở; vật liệu xây dựng; giao thông; khoa học và công nghệ.

1   Trưởng phòng    Trần Xuân Thạch  - 0915.441866   . txt.dt@hatinh.gov.vn

2   Phó trưởng phòng Nguyễn Trọng Thể  - 0912750468   . ntthe.dt@hatinh.gov.vn

3   Chuyên viên

4   Chuyên viên   

5  Chuyên viên  

6  Chuyên viên   

7   Chuyên viên     

PHÒNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN    

Trích dẫn . Theo điểm a khoản 3 điều 8 Chương 2 NĐ 37/2014/NĐ-CP

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Nông nghiệp; lâm nghiệp; diêm nghiệp; thủy lợi; thủy sản; phát triển nông thôn; phòng, chống thiên tai; chất lượng, an toàn thực phẩm đối với nông sản, lâm sản, thủy sản, muối; phát triển kinh tế hộ, kinh tế trang trại nông thôn, kinh tế hợp tác xã nông, lâm, ngư, diêm nghiệp gắn với ngành nghề, làng nghề nông thôn;

1.  Phó Trưởng phòng   Bùi Khắc Phong - 0915653575 - Email: bkphong.dt@hatinh.gov.vn

 2  Phó trưởng phòng Nguyễn Tiến Tuấn - 0912.450399 .

3. Chuyên viên:  Phan Tiến Dũng : 0918.095777

4.  Chuyên viên  Nguyễn Thị Bích Thanh -  0948054686 - Email: ntbthanh.dt@hatinh.gov.vn

5.  Chuyên viên  Nguyễn Thị Hào -  0912487972 - Email: nthao.dt@hatinh.gov.vn

6.  Chuyên viên   Nguyễn Đình Chí 0913294901 - Email: ndchi.dt@hatinh.gov.vn

7.  Chuyên viên Nguyễn Văn Hùng - 0972.176777 - Email: nvhung.dt@hatinh.gov.vn

8.  Chuyên viên  Nguyễn Thị Huyền Lương - 0983049307 - Email: nthluon.dt@hatinh.gov.vn

CHI CỤC THỐNG KÊ

Điện thoại: 02393831486. thongke.dt@hatinh.gov.vn 

Trích dẫn   Tổ chức thực hiện và quản lý thống nhất công tác thống kê ở địa phương; thu thập, xử lý, tổng hợp, phân tích, công bố, lưu trữ số liệu và dự báo thống kê; thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của Cục Thống kê giao, đồng thời căn cứ vào chỉ tiêu cấp Huyện, đáp ứng nhu cầu thông tin thống kê của lãnh đạo Đảng, chính quyền địa phương

1  Chi cục trưởng: Nguyễn Thị Châu . 0914.448.797 .     Email: ntchauhti@gso.gov.vn

2 Phó Chi cục trưởng: Nguyễn Văn Đề . DĐ: 0946.037.038. Email: nvdehti@gso.gov.vn

3  Thống ké viên : Nguyễn Thị Thúy Nga . Điện thoại: 0987.870.759      Email: nttngahti@gso.gov.vn

4  TKV: Phạm Thị Mai Hồng  Điện thoại: 0915.894.627         Email: ptmhonghti@gso.gov.vn  

                               THANH TRA NHÀ NƯỚC    

Email: phanthanhphuong64@gmail.com

Trích dẫn Theo khoản 9 điều 7 Chương 2 NĐ 37/2014/NĐ-CP

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân cấp huyện; thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật. Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện về lĩnh vực hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo, kiến nghị của công dân và công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí.

1   Chánh Thanh tra  Phan Thanh Phương - 0912690411   . ptphuong.dt@hatinh.gov.vn

2   Phó Chánh Thanh tra  Phan Quốc Cường  -  0943220202 Email:  pqcuong.dt@hatinh.gov.vn

3  Phó chánh thanh tra Nguyễn Minh Quyến - 0919064268. Email: nmquyen.dt@hatinh.gov.vn

4  Thanh tra viên  Nguyễn Thị Thúy Hoàn - 0916015407 . Email: ntthoan.dt@hatinh.gov.vn

TƯ PHÁP

ĐIỆN THOẠI:   0944101282  

Trích dẫn .Theo khoản 2 điều 7 Chương 2 NĐ 37/2014/NĐ-CP

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Công tác xây dựng và thi hành pháp luật, theo dõi thi hành pháp luật, kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật, kiểm soát thủ tục hành chính, phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở, trợ giúp pháp lý, nuôi con nuôi, hộ tịch, chứng thực, bồi thường nhà nước và các công tác tư pháp khác theo quy định của pháp luật; quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

1  Phó Trưởng phòng :  Thái Thị Thu Thuỷ .097 2006096

2  Chuyên viên  Nguyễn Thị Ngân Bích - 0974594906 Email:  ntnbich.dt@hatinh.gov.vn

3  Cán bộ Bùi Thị Tâm  0944394166   Email: bttam.dt@hatinh.gov.vn

Y TẾ    

Trích dẫn Theo khoản 8 điều 7 Chương 2 NĐ 37/2014/NĐ-CP

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Y tế dự phòng; khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng; y dược cổ truyền; sức khỏe sinh sản; trang thiết bị y tế; dược; mỹ phẩm; an toàn thực phẩm; bảo hiểm y tế; dân số - kế hoạch hóa gia đình.

1. Trưởng phòng Nguyễn Thị Hòa -  SĐT: 0944.068.553; Email:  nthoa.dt@hatinh.gov.vn

2. Chuyên viên  Đinh Thị Thúy Ngân – SĐT: 0916.730.838; Email: dttngan.dt@hatinh.gov.vn

3.  Chuyên viên Nguyễn Thị Nghĩa –  SĐT: 0915.330.727.  ntnghia.dt@hatinh.gov.vn

VĂN HÓA THÔNG TIN    

Trích dẫn .Theo khoản 6 điều 7 Chương 2 NĐ 37/2014/NĐ-CP

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Văn hóa; gia đình; thể dục, thể thao; du lịch; quảng cáo; bưu chính; viễn thông; công nghệ thông tin; phát thanh truyền hình; báo chí; xuất bản; thông tin cơ sở; thông tin đối ngoại; hạ tầng thông tin.

1  Phó phòng  phụ trách Mai Thị Ngọc   - 0918.300636-  Email : nth.dt@hatinh.gov.vn

2. Phó phòng  Nguyễn Thế Minh - 091 2482228

3  Chuyên viên Vương Thị Huyền   -  0916.292.757 -  Email : vthuyen.dt@hatinh.gov.vn

4  Chuyên viên  Nguyễn Thị Hiền   -   0941.820.659  -   Email : nthien.dt@hatinh.gov.v

VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI NÔNG THÔN MỚI    

Trích dẫn .

1  Chánh văn phòng  -  Nguyễn Anh Đức 

2  Phó chánh văn phòng    

3  Chuyên trách Nguyễn Thị Yến Nga  -  0943 046 157 -  ntynga.dt@hatinh.gov.vn

4  Chuyên trách Dương Anh Tuấn - 0942 421 108 -  datuan.dt@hatinh.gov.vn

6  Chuyên trách  Đào Xuân Hậu   -  0902 130 678   dxhau.dt@hatinh.gov.vn

7  Chuyên trách   Lê Anh Sáng   -   0973 453 383 -  lasang.dt@hatinh.gov.vn  

 

BAN QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN XÂY DỰNG CƠ BẢN

ĐIỆN THOẠI  02393831533.   Số Fax: 02393831533. Email: banquanlyduan.dt@hatinh.gov.vn

Trích dẫn:  Ban quản lý các dự án xây dựng cơ bản huyện Đức Thọ là cơ quan tham mưu của cấp ủy chính quyền huyện về lĩnh vực đầu tư XDCB,  thu hút các nguồn vốn đầu  tư cho các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn; trực tiếp làm đại diện Chủ đầu tư, chịu trách nhiệm quản lý nguồn vốn, quản lý các công trình từ bước lập dự án đến triển khai thi công, thanh quyết toán các dự án đầu tư XDCB do  UBND huyện Đức Thọ làm Chủ đầu tư.

1  Trưởng Ban    Nguyễn Hồng Sơn - 0942098668   . nhson.dt@hatinh.gov.vn

2  Phó Ban  Nguyễn Thanh Hải  - 0944223666     -     gmail   nthai.dt@hatinh.gov.vn

3.Cán bộ kỹ thuật   Võ Thanh Sơn  - 0919036767 - gmail: vtson.dt@hatinh.gov.vn

4 Cán bộ kỹ thuật  Bùi Xuân Hồng0948854525  -  gmail : bxhong.dt@hatinh.gov.vn

5. Cán bộ kỹ thuật : Lê Ngọc Sơn  - 0912724411  -   gmail : lnson.dt@hatinh.gov.vn

6. Cán bộ kỹ thuật: Trần Hữu Ba - 0918661626    -   gmail :thba.dt@hatinh.gov.vn

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Trích dẫn

1  Trưởng phòng   Trịnh Hồng Mạnh - 0914320748 t -  thmanh.dt@hatinh.gov.vn

2  Phó Trưởng phòng  Thái Thị Minh Hồng - 0987602247 ttmhong.dt@hatinh.gov.vn

3  Chuyên viên Bùi Năng Tiến  -  0983259878 - bntien.dt@hatinh.gov.vn

4  Chuyên viên  Nguyễn Thế Việt   -  0977298570 - ntvphong.dt@hatinh.gov.vn

5  Chuyên viên  Trần Hà Chính   - 0912487454 - thchinh.dt@hatinh.gov.vn

6  Chuyên viên Phan Đình Hòa 01245101972 - pdhoa.dt@hatinh.gov.vn

7  Chuyên viên  Nguyễn Tiến Đào  0912984077 .ntdao.dt@hatinh.gov.vn

8  Chuyên viên  Trần Doãn Đại  -  0944531349- tddai.dt@hatinh.gov.vn

9  Chuyên viên  Nghiêm Thị Bảo Hiền  -  0978326035

10  Kế toán  Trần Thị Phương Diện  -  0912923166- ttpdien.dt@hatinh.gov.vn

11  Chuyên viên  Đinh Thị Như  -  0982342889

12  Cán bộ Lê Xuân Hiền  -  01689696978  

13  Văn thư Trần Thị Lê Na  -  0987507981 -  ttlna.dt@hatinh.gov.vn

14  Chuyên viên  Phạm Thị Đào Nguyên  -  0982909398


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin cùng chuyên mục

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
   Bản đồ hành chính
   PHÁT THANH ĐỨC THỌ
   Thống kê: 2.334.194
   Trong năm: 1.452.905
   Trong tháng: 139.359
   Trong tuần: 38.080
   Trong ngày: 38
   Online: 22