1. Ông:  Trần Hoài Đức - Chủ tịch UBND huyện

Số điện thoại : 0913294892 - Email: 

Trích dẫn

Chịu trách nhiệm chung, điều hành toàn bộ hoạt động của bộ máy UBND huyện theo nhiệm vụ, quyền hạn được pháp luật quy định. Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực sau đây: Quy hoạch, Kế hoạch, Tố chức cán bộ, Tài chính ngân sách, Đầu tư xây dựng cơ bản, Giao đất, cho thuê đất đối với các dự án đầu tư, Công tác nội chính, Cải cách hành chính, Thi đua khen thưởng, Đối ngoại, An toàn giao thông.

2. Ông: Hoàng Xuân Hùng- Phó Chủ tịch UBND huyện

Số điện thoại 0912666523 - Email: 

Trích dẫn

Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện về toàn bộ hoạt động quản lý Nhà nước thuộc các lĩnh vực sau đây: Giáo dục, Y tế, Văn hóa - thể thao - du lịch - thông tin, Tư pháp - phổ biến giáo dục pháp luật ,  , Tôn giáo, Dân số - gia đình - trẻ em, Lao động thương binh xã hội, Ngoại vụ, các Tổ chức hội thuộc khối, theo dõi - chỉ đạo Ngân hàng Chính sách xã hội, công tác giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân trong lĩnh vực được phân công, trực tiếp phụ trách công tác hành chính của cơ quan chính quyền huyện, người phát ngôn của UBND huyện, khâu nối - duy trì các hoạt động phối hợp giữa UBND với UBMTTQ và các đoàn thể về các nhiệm vụ có liên quan

Được Chủ tịch UBND huyện ủy quyền giải quyết một sô công việc của Ủy ban nhân dân huyện và chỉ đạo hoạt động của Ủy ban nhân dân huyện khi Chủ tịch đi vắng.

3. Ông: Nguyễn Anh Đức- Phó Chủ tịch UBND huyện

Số điện thoại : 0982114789  - Email : naduc.dt@hatinh.gov.vn

Trích dẫn

Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện về toàn bộ hoạt động quản lý Nhà nước thuộc các lĩnh vực sau đây: Nông - Lâm - Ngư nghiệp, Tài nguyên - Môi trường, Thống kê, phụ trách thực hiện Chương trình phát triển sản xuất nấm ăn và nấm dược liệu, các tổ chức hội thuộc khối, theo dõi - chỉ đạo Ngân hàng NN&PTNT huyện, công tác giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân trong lĩnh vực được phân công, làm Chủ tịch Hội đồng BTGPMB một số công trình dự án khi được UBND huyện phân công, khâu nối - duy trì các hoạt động phổi hợp giữa UBND với ƯBMTTQ và các đoàn thể về các nhiệm vụ có liên quan,

 

VĂN PHÒNG HĐND - UBND HUYỆN

Điện thoạiI: 02393 831.436

Theo khoản 10, điều 7 Chương 2 Nghị định 37/2014/NĐ-CP Tham mưu tổng hợp cho Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân về: Hoạt động của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân; tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân về chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân; cung cấp thông tin phục vụ quản lý và hoạt động của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và các cơ quan nhà nước ở địa phương; bảo đảm cơ sở vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân; trực tiếp quản lý và chỉ đạo hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ của cá nhân, tổ chức trên tất cả các lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, chuyển hồ sơ đến các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện giải quyết và nhận kết quả để trả cho cá nhân, tổ chức.

Trích dẫn

1. Chánh Văn phòng  Lương Quang Huy  -  SĐT: 0918.215757  - Email:                 

- Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện về toàn bộ hoạt động của Văn phòng HĐND - UBND huyện; Làm chủ tài khoản và quản lý các hoạt động thu chi ngân sách của Văn phòng theo quy định của pháp luật; Tổ trưởng Tổ giao dịch một cửa.

2. Phó Chánh Văn phòng   Trần Cao Lương  -SĐT: 0982265030 - Email: tcluong.dt@hatinh.gov.vn

3. Kế toán trưởng  Nguyễn Thùy Dung - SĐT: 0943012136 - Email: Ntdung.dt@hatinh.gov.vn

4. Chuyên viên  Nguyễn Thị Ngân Bích - 0974594906 - Email: ntnbich.dt@hatinh.gov.vn

5. Chuyên viên  Trần Thanh Minh - SĐT: 0987957788 - Email: ttminh.dt@hatinh.gov.vn

6. Chuyên viên   Nguyễn Thị Tú An - SĐT: 0948761589 -Email: Nntan.dt@hatinh.gov.vn

7. Văn thư   Trần Thị Vân  - SĐT: 0979798217 - Email: ttvan.dt@hatinh.gov.vn

8. Chuyên viên Nguyễn Viết Toàn - SĐT: 0949703638 - Email: nvtoan.dt@hatinh.gov.vn

9. Chuyên viên  Hoàng Thị Phương Thảo - SĐT: 0988844267 -Email: htpthao.dt@hatinh.gov.vn  

PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH

Email: taichinhkehoach.dt.gov.vn

Theo khoản 3, điều 7 Chương 2 Nghị định 37/2014/NĐ-CP Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về; Tài chính; kế hoạch và đầu tư; đăng ký kinh doanh; tổng hợp và thống nhất quản lý các vấn đề về doanh nghiệp, hợp tác xã, kinh tế tư nhân.

Trích dẫn

1   Trưởng phòng   Lê Trung Dũng -  0945567900 - Email: ltdung.dt@hatinh.gov.vn

2   Phó trưởng phòng   Nguyễn Minh Giáp  -  0947246515     Email:  nmgiap.dt@hatinh.gov.vn

3   Kế toán trưởng  Trần Lệ Thủy - 0915233379  - Email: tlthuydt@hatinh.gov.vn

4   Chuyên viên   Trần Hồng Thắm - 0986967920  - Email: ththam.dt@hatinh.gov.vn

5   Chuyên viên   Nguyễn Thị Hải - 0983729805 - Email: nthai.dt@hatinh.gov.vn

6   Chuyên viên   Phan Thị Quyên  - 0972167071  - Email: ptquyen.dt@hatinh.gov.vn

7   Chuyên viên   Nguyễn Trọng Vinh - 09120793415 - Email: ntvinh.dt@hatinh.gov.vn

PHÒNG TÀI NGUYÊN - MÔI TRƯỜNG

Điện thoại:

Theo khoản 4, điều 7 Chương 2 Nghị định 37/2014/NĐ-CP Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Đất đai; tài nguyên nước; tài nguyên khoáng sản; môi trường; biển và hải đảo.

Trích dẫn

1 . Phó phòng phụ trách: Nguyễn Thị Hải Bình  - 0919653416 - Email: nthibinh.dt@hatinh.gov.vn

2. Hoàng Khánh Diện - Email: hkdien.dt@hatinh.gov.vn

3  Nguyễn Thị Xuân Xanh - 0915713268 - Email: ntxxanh.dt@hatinh.gov.vn

4.  Nguyễn Thị Thùy Linh - Email: nttlinh.dt@hatinh.gov.vn

PHÒNG LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Điện thoại:

Theo khoản 5, điều 7 Chương 2 Nghị định 37/2014/NĐ-CP Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Việc làm; dạy nghề; lao động, tiền lương; tiền công; bảo hiểm xã hội (bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm thất nghiệp); an toàn lao động; người có công; bảo trợ xã hội; bảo vệ và chăm sóc trẻ em; bình đẳng giới; phòng, chống tệ nạn xã hội.

Trích dẫn

1   Trưởng phòng   Nghiêm Hoàng Tuấn   -  0946035927 . Email: 

2   Phó trưởng phòng   Phạm Thị Hồng  Minh0915472521 - Email: pthiminh.dt@hatinh.gov.vn

3   Phó trưởng phòng  Nguyễn Ngọc Hào     - Email: nnhao.dt@hatinh.gov.vn

4   Kế toán  Lê Thị Phương Thảo - 0917057666 - Email: ltpthao.dt@hatinh.gov.vn

5.    Chuyên viên   Cù Thị Hoa - Email: cthoa.dt@hatinh.gov.vn

6   Chuyên viên  Trần Thị Như Trang - Email: ttntrang.dt@hatinh.gov.vn

PHÒNG NỘI VỤ

Điện thoại:

Theo khoản 1 điều 7 Chương 2 NĐ 37/2014/NĐ-CP Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Tổ chức bộ máy; vị trí việc làm; biên chế công chức và cơ cấu ngạch công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước; vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập; tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; cải cách hành chính; chính quyền địa phương; địa giới hành chính; cán bộ, công chức, viên chức; cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; hội, tổ chức phi chính phủ; văn thư, lưu trữ nhà nước; tôn giáo; công tác thanh niên; thi đua - khen thưởng.

Trích dẫn

1. Trưởng phòng  Nguyễn Văn Đông  - 0912.450332 - Email:

2  Chuyên viên   Lê Thị Quế   -  0916945998 - Email: ltque.dt@hatinh.gov.vn

3 Chuyên viên  Nguyễn Đình Khoa  -  01223382596 - Email: ndkhoa.dt@hatinh.gov.vn

4 Chuyên viên Trần Thị Phương - Email: ttphuong.dt@hatinh.gov.vn

PHÒNG KINH TẾ VÀ HẠ TẦNG

Điện thoại:

Theo điểm b khoản 3 điều 8 Chương 2 NĐ 37/2014/NĐ-CP Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Công nghiệp; tiểu thủ công nghiệp; thương mại; quy hoạch xây dựng, kiến trúc; hoạt động đầu tư xây dựng; phát triển đô thị; hạ tầng kỹ thuật đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao (bao gồm: cấp nước, thoát nước đô thị và khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao, cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng; chiếu sáng đô thị, cây xanh đô thị; quản lý nghĩa trang, trừ nghĩa trang liệt sĩ; quản lý xây dựng ngầm đô thị; quản lý sử dụng chung cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị); nhà ở; công sở; vật liệu xây dựng; giao thông; khoa học và công nghệ.

Trích dẫn

1.  Trưởng phòng:  Trần Xuân Thạch - 0915441866 -Email: 

2.  Phó trưởng phòng:  Nguyễn Trọng Thể - 0912750468  - Email:  ntthe.dt@hatinh.gov.vn

3.   Chuyên viên:  Nguyễn Quyết Chiến  - Email: nqchien.dt@hatinh.gov.vn

4.   Chuyên viên:  Ngô Đức Nhàn  - Email: ndnhan.dt@hatinh.gov.vn  

5.  Chuyên viên Võ Thanh Sơn - 0919036767 - Email : vtson.dt@hatinh.gov.vn

PHÒNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN  

Điện thoại: 02393.831.418 - Email: nongnghiepductho@gmail.com

Theo điểm a khoản 3 điều 8 Chương 2 NĐ 37/2014/NĐ-CP Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Nông nghiệp; lâm nghiệp; diêm nghiệp; thủy lợi; thủy sản; phát triển nông thôn; phòng, chống thiên tai; chất lượng, an toàn thực phẩm đối với nông sản, lâm sản, thủy sản, muối; phát triển kinh tế hộ, kinh tế trang trại nông thôn, kinh tế hợp tác xã nông, lâm, ngư, diêm nghiệp gắn với ngành nghề, làng nghề nông thôn;

Trích dẫn

1.  Phó Trưởng phòng   Bùi Khắc Phong - 0915653575 - Email: bkphong.dt@hatinh.gov.vn

 2   Phó trưởng phòng Nguyễn Tiến Tuấn - 0912.450399 .

3. Chuyên viên:  Phan Tiến Dũng : 0918.095777

4.  Chuyên viên  Nguyễn Thị Bích Thanh -  0948054686 - Email: ntbthanh.dt@hatinh.gov.vn

5.  Chuyên viên  Nguyễn Thị Hào -  0912487972 - Email: nthao.dt@hatinh.gov.vn

6.  Chuyên viên   Nguyễn Đình Chí - 0913294901 - Email: ndchi.dt@hatinh.gov.vn

7.  Chuyên viên Nguyễn Văn Hùng - 0972.176777 - Email: nvhung.dt@hatinh.gov.vn

8.  Chuyên viên  Nguyễn Thị Huyền Lương - 0983049307 - Email: nthluon.dt@hatinh.gov.vn

CHI CỤC THỐNG KÊ

Điện thoại: 02393831486  -  Email: ntchauhti@gso.gov.vn

 Tổ chức thực hiện và quản lý thống nhất công tác thống kê ở địa phương; thu thập, xử lý, 

tổng hợp, phân tích, công bố, lưu trữ số liệu và dự báo thống kê; thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của Cục Thống kê giao, đồng thời căn cứ vào chỉ tiêu cấp Huyện, đáp ứng nhu cầu thông tin thống kê của lãnh đạo Đảng, chính quyền địa phương.

Trích dẫn

 1.  Chi cục trưởng:  Nguyễn Thị Châu - 091448797  - Email: ntchauhti@gso.gov.vn

 2.   Phó Chi cục trưởng  Nguyễn Văn Đề - 0946.037.038 - Email: nvdehti@gso.gov.vn

 3.   Thống kê viên:  Nguyễn Thị Thúy Nga - 0987.870.759 - Email: nttngahti@gso.gov.vn

 4.   TKV:  Phạm Thị Mai Hồng - 0915.894.627 - Email: ptmhonghti@gso.gov.vn

THANH TRA 

Điện thoại:

Theo khoản 9 điều 7 Chương 2 NĐ 37/2014/NĐ-CP Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân cấp huyện; thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật. Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện về lĩnh vực hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo, kiến nghị của công dân và công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí.

Trích dẫn

1.Chánh Thanh tra  Phan Thanh Phương- 0912690411 Email: ptphuong.dt@hatinh.gov.vn 

2. P.Chánh Thanh tra  Phan Quốc Cường

3. Thanh traviên Nguyễn Minh Quyến - 0919064268 - Email: nmquyen.dt@hatinh.gov.vn

4 Thanh tra viên  Nguyễn Thị Thúy Hoàn - 0916015407 - Email:ntthoan.dt@hatinh.gov.vn  

TƯ PHÁP

Điện thoại: 

Theo khoản 2 điều 7 Chương 2 NĐ 37/2014/NĐ-CP Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Công tác xây dựng và thi hành pháp luật, theo dõi thi hành pháp luật, kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật, kiểm soát thủ tục hành chính, phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở, trợ giúp pháp lý, nuôi con nuôi, hộ tịch, chứng thực, bồi thường nhà nước và các công tác tư pháp khác theo quy định của pháp luật; quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

Trích dẫn

1  Phó trưởng phòng Thái Thu Thủy : 0972.006096 . 

2  Phó trưởng phòng Bùi Quang Thiết . 0915.406614

3  Cán bộ Bùi Thị Tâm  -  0944394166  - Email: bttam.dt@hatinh.gov.vn

Y TẾ

Điện thoại:

Theo khoản 8 điều 7 Chương 2 NĐ 37/2014/NĐ-CP Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Y tế dự phòng; khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng; y dược cổ truyền; sức khỏe sinh sản; trang thiết bị y tế; dược; mỹ phẩm; an toàn thực phẩm; bảo hiểm y tế; dân số - kế hoạch hóa gia đình.

Trích dẫn

1  Trưởng phòng  Nguyễn Thị Hòa  - 0947670573 - Email: nthoa.dt@hatinh.gov.vn

2  Chuyên viên  Nguyễn Thị Nghĩa  - 0915330727 . ntnghia.dt@hatinh.gov.vn

3  Chuyên viên  Đinh Thị Thúy Ngân - 0916.730.838; Email: dttngan.dt@hatinh.gov.vn

VĂN HÓA - THÔNG TIN

Theo khoản 6 điều 7 Chương 2 NĐ 37/2014/NĐ-CP Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Văn hóa; gia đình; thể dục, thể thao; du lịch; quảng cáo; bưu chính; viễn thông; công nghệ thông tin; phát thanh truyền hình; báo chí; xuất bản; thông tin cơ sở; thông tin đối ngoại; hạ tầng thông tin.

Trích dẫn

1   Phó phòng phụ trách  Mai Thị Ngọc Hà:  0918.300636  

2.  Phó phòng : Nguyễn Thế Minh: 091 2482228

3   Chuyên viên Vương Thị Huyền - 0916.292.757 -  Email : vthuyen.dt@hatinh.gov.vn  

4   Chuyên viên  Nguyễn Thị Hiền - 0941.820.659  -  Email :  nthien.dt@hatinh.gov.vn  

5   Chuyên viên Thái Thị Vân Anh - 0944.850.587  -  Email : ttvanh.dt@hatinh.gov.vn  

VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI NÔNG THÔN MỚI

Email:vanphongdieuphoi.ductho@gmail.com    

Trích dẫn

1  Chánh văn phòng : Nguyễn Anh Đức                         Email:  

2  Phó chánh văn phòng:  

3  Chuyên trách Nguyễn Thị Yến Nga - 0943 046 157 - Email: ntynga.dt@hatinh.gov.vn

4  Chuyên trách Dương Anh Tuấn - 0942 421 108 - Email: datuan.dt@hatinh.gov.vn

5.  Chuyên trách   Lê Anh Sáng - 0973 453 383 - Email: lasang.dt@hatinh.gov.vn

TRUNG TÂM ỨNG DỤNG KHOA HỌC KT VÀ BẢO VỆ CÂY TRỒNG VẬT NUÔI 

Điện thoại: - Email: trungtamcgcnductho@gmail.com   

Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: bảo vệ thực vật, chăn nuôi thú y và công tác chuyển giao công nghệ ứng dụng KHKT trên  địa bàn huyện Đức Thọ. Xây dựng các mô hình trình diễn, ứng dụng các tiến bộ KHKT vào sản xuất nông; Điều tra, dự tính dự báo tình hình diễn biến của các đối tượng sâu bệnh trên cây; Nắm bắt tình hình, diễn biến dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm. Tham gia phòngchống và dập dịch khi có dịch bệnh xảy ra trên địa bàn.Triển khai công tác phun tiêu độc khử trùng, tiêm phòng định kỳ hàng năm cho đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn huyện đạt kế hoạch. Triển khai công tác thụ tinh nhân tạo, phát triển chăn nuôi, đưa các giống mới hiệu quả, phù hợp vào sản xuất trên địa bàn

Trích dẫn   

1   Giám đốc:  Lê Xuân Thọ - 0982831459 - Email: lxtho.dt@hatinh.gov.vn

2  Phó giám đốc  Hà Quang Thăng - 0912182064 - Email: hqthang.dt@hatinh.gov.vn

3  Kế toán  Trần Thị Lê Na - 0919786779 - Email:  ttlna.dt@hatinh.gov.vn

4  Cán bộ kĩ thuật  Lê Thanh Hiểu0985893801  - Email: lthieu.dt@hatinh.gov.vn

5  Cán bộ kĩ thuật  Hồ Quốc An - 0982736743 - Email:  hqan.dt@hatinh.gov.vn

6  Cán bộ kĩ thuật   Phạm Đình Hưng - 01665356361   - Email: pdhung.dt@hatinh.gov.vn

7  Cán bộ BVTV   Võ Thị Châu - 0919024674  - Email: vtchau.dt@hatinh.gov.vn

8  Cán bộ BVTV    Phan Thanh Huyền - 0942903226  - Email: pthuyen.dt@hatinh.gov.vn

9  Cán bộ BVTV     Nguyễn Thị Hồng  - 01682194173  - Email: nthong.dt@hatinh.gov.vn

10  Cán bộ thú y Lê Triêm Hiền - 0972120019 - Email: ltrhien.dt@hatinh.gov.vn

11  Cán bộ thú y   Đinh Hồng Lam - 0982815257   - Email: dhlam.dt@hatinh.gov.vn

12  Cán bộ thú y   Lê Thị Hường - Email: lthuonh.dt@hatinh.gov.vn

BAN QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN XÂY DỰNG CƠ BẢN

Điện thoại: 02393831533 - Số Fax: 0393831533

Ban quản lý các dự án xây dựng cơ bản huyện Đức Thọ là cơ quan tham mưu của cấp ủy chính quyền huyện về lĩnh vực đầu tư XDCB, thu hút các nguồn vốn đầu tư cho các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn; trực tiếp làm đại diện Chủ đầu tư, chịu trách nhiệm quản lý nguồn vốn, quản lý các công trình từ bước  lập dự án đến triển khai thi công, thanh quyết toán các dự án đầu tư XDCB do  UBND huyện Đức Thọ làm Chủ đầu tư.

Trích dẫn

1  Trưởng ban  Nguyễn Hồng Sơn  - 0942098668 -  Email : 

2  Phó ban  Nguyễn Thanh Hải - 0944223666 - Email  nthai.dt@hatinh.gov.vn

3  Kế toán trưởng  

4  Cán bộ kỹ thuật  Trần Hữu Ba - 0918661626  - Email thba.dt@hatinh.gov.vn

5  Cán bộ kỹ thuật   Bùi Xuân Hồng - 0948854525 - Email : bxhong.dt@hatinh.gov.vn

6  Cán bộ kỹ thuật   Trần Duy Khán - 0944058899 - Email: tdkhan.dt@hatinh.gov.vn

7  Cán bộ kỹ thuật    Lê Ngọc Sơn - 0912724411 - Email : lnson.dt@hatinh.gov.vn

 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Trích dẫn

1. Trưởng phòng   Trịnh Hồng Mạnh - 0914320748 t - Email: thmanh.dt@hatinh.gov.vn

2. Phó Trưởng phòng  Thái Thị Minh Hồng: 0987602247   -  Email:  ttmhong.dt@hatinh.gov.vn

3.  Phó trưởng phòng  Nguyễn Thế Việt       0977298570  -   Email: viet.70@gmail.com

4. Chuyên viên Trần Hà Chính  - 0912487454   -  Email: thchinh.dt@hatinh.gov.vn

5.  Kế toán Trần Thị Phương Diện - 912923166 - Email: ttpdien.dt@hatinh.gov.vn

6.  Chuyên viên Phan Đình Hòa - 01245101972 - Email: pdhoa.dt@hatinh.gov.vn

7.  Chuyên viên  Nguyễn Tiến Đào - 0912984077 - Email: ntdao.dt@hatinh.gov.vn

8.  Chuyên viên  Trần Doãn Đại - 0944531349  - Email: tddai.dt@hatinh.gov.vn

9.  Chuyên viên  Phan Thị Kim Hoa - Email: ptkhoa.dt@hatinh.gov.vn

10.  Văn thư Trần Thị Lê Na - 0987507981 -  ttlna.dt@hatinh.gov.vn

11.  Chuyên viên  Phạm Thị Đào Nguyên Phòng GD - 0982909398 - Email: ntdnguyen.dt@hatinh.gov.vn

12  Chuyên viên  

14  Cán bộ 

TRUNG TÂM VĂN HÓA -TRUYỀN THÔNG       

      Phát triển sự nghiệp văn hóa, thông tin, thể thoa và du lịch; tổ chức các hoạtđộng tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước; thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương; Hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác văn hóa,thông tin, thể thao và du lịch ở cơ sở;Tổ chức cung ứng dịch vụ công đáp ứng nhu cầu hoạt động văn hóa, thông tin, thể dục, thể thao, du lịch; nhu cầu tiếp cận thông tin, nâng cao dân trí; nhu cầu sáng tạo và hưởng thụ văn hóa của nhân dân trên địa bàn.

Trích dẫn

Trích dẫn

1  Giám đốc  Trần Thị Thanh Thủy    -    0912107889   -   Email ; tttthuy.dt@hatinh.gov.vn

2. P Giám đốc Nguyễn Thế Minh - 0987870695  - Email: ntminh.dt@hatinh.gov.vn

3  P. Giám đốc  Vũ Quế Hùng -    0986720277 - Email: vqhung.dt@hatinh.gov.vn

4  P Giám đốc Đào Tiến Hải    -   0915219522  -  Email: dthai.dt@hatinh.gov.vn

5  Phóng viên  Cao Nam Thắng  -  0912583231  -  Email: cnthang.dt@hatinh.gov.vn

6  Phóng viên  Đặng Thị Thanh Tình0919844690   -  Email  dtttinh.dt@hatinh.gov.vn

7  Kỹ thuật  Viên Trần Đức Thanh - 0944404168   -  Email tdthanh.dt@hatinh.gov.vn

8. Kỹ thuật viên  kiêm PTV   Trần Thúy Hường - 0822 882 567   -   Email   tthuong.dt@hatinh.gov.vn

9. Kỹ thuật viên  Nguyễn Ngọc Luyến - 0987870454  -   Email  nnluyen.dt@hatinh.gov.vn

10   Kỹ thuật viên   Nguyễn Thanh Sơn - 0989802281  -  Email ntson.dt@hatinh.gov.vn

11  Viên chức  Nguyễn Viết Hạ   - Email: nvha.dt@hatinh.gov.vn

11 Viên chức VHVN   Trần Thị Thanh Bảo -  0946322678 - Email: tttbao.dt@hatinh.gov.vn

13   Phóng viên  Đặng Xuân Sang  - SĐT: 0949310296 - Email: dxsang.dt@hatinh.gov.vN

14  Viên chức  TDTT  Trần Sỹ Luận - SĐT: 0916714189 - Email: tsluan.dt@hatinh.gov.vn

15.   Viên chức  VHVN   Đoàn Thị Tiến - SĐT: 0974688599  - Email: dttien.dt@hatinh.gov.vn ( viên chức tăng cường NTM)

16  Phụ trách kế toán Lê Thị Thủy - 0972193976  - Email: ltthuy.dt@hatinh.gov.vn

17. Viên chức  Nguyễn Thị Mùi

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Bản đồ hành chính
  PHÁT THANH ĐỨC THỌ
  Thống kê: 2.334.355
  Trong năm: 1.452.905
  Trong tháng: 139.359
  Trong tuần: 38.080
  Trong ngày: 302
  Online: 41