Từ năm 2011 đến nay, cấp ủy, chính quyền huyện Đức Thọ đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện cải cách hành chính ở tất cả các ngành, các lĩnh vực từ huyện đến cơ sở theo nội dung Nghị quyết số 30c/NQ-CP, ngày 08/11/2011 của Chính phủ về Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011 - 2020.

Các tập thể, cá nhân được Ủy ban nhân dân huyện khen thưởng về thành tích công tác cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011 - 2020

Huyện từng bước thực hiện sắp xếp, tổ chức lại bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Giai đoạn 2011 - 2020, đã sáp nhập 243 thôn xóm, tổ dân phố thành 155 thôn xóm, tổ dân phố (giảm 88 đơn vị và giảm trên 900 cán bộ), sáp nhập 08 đơn vị sự nghiệp (giảm 06 đơn vị), sáp nhập trường học ở các bậc trung  học  cơ sở, tiểu học, mầm non, đã giảm 26 trường. Thực hiện hợp nhất tổ chức bộ máy các ban xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện ủy, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện (giảm được 05 đồng chí cấp trưởng), sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã từ 28 đơn vị xuống còn 16 đơn vị; thực hiện tinh giản biên chế: Cán bộ, công chức cấp huyện: 10 người; cán bộ, công chức cấp xã: 142 người; viên chức đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân huyện: 15 người.

Việc tuyển dụng, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển cán bộ, công chức, viên chức thuộc Ủy ban nhân dân huyện, đơn vị sự nghiệp, các trường học được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định. Giai đoạn 2011 - 2020 bổ nhiệm 75 người, bổ nhiệm lại 168 người, miễn nhiệm 01 người; tuyển dụng 101 công chức xã, trong đó xét tuyển 63 công chức, thi tuyển 38 công chức; tuyển dụng 310 viên chức giáo dục, trong đó xét tuyển 195 người, thi tuyển 115 người. Nhìn chung, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức từng bước được nâng lên cả về trình độ chuyên môn nghiệp vụ và ý thức, tác phong, tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ.

Người dân đến giao dịch tại Trung tâm hành chính công huyện Đức Thọ

Công tác cải cách thủ tục hành chính và cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” được triển khai, góp phần thay đổi tác phong, lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Ứng dụng công nghệ thông tin được đẩy mạnh giúp công khai, minh bạch, cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính. Đến nay, 100% cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân huyện và ủy ban nhân dân cấp xã sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành, cung cấp 94 dịch vụ công mức độ 3 cho các tổ chức, cá nhân; trên 95% hồ sơ cấp huyện và 65% hồ sơ cấp xã được cập nhật, giải quyết qua phần mềm trên Internet. Tỷ lệ hồ sơ đã giải quyết đúng hạn bình quân từ năm 2015 đến năm 2020 chiếm 99,5% tổng số hồ sơ đã tiếp nhận; nhiều thủ tục hành chính đã được giải quyết sớm, trước hạn và giải quyết trực tiếp trong ngày. Từ khi thành lập Trung tâm Hành chính công của huyện đã thực hiện giải quyết các thủ tục hành chính của Ủy ban nhân dân huyện và một số ngành như: Công an, Bảo hiểm, Thuế, Điện lực, tạo thuận lợi cho người dân. Ngoài ra, Huyện cũng triển khai có hiệu quả việc trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích trong một số lĩnh vực. Kết quả công tác cải cách hành chính Nhà nước thời gian qua đã góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, đem đến sự hài lòng cho người dân, doanh nghiệp. Trong 2 năm 2018 - 2019, huyện Đức Thọ được Ủy ban nhân dân tỉnh xếp thứ 7 trong số các huyện, thành phố, thị xã về cải cách hành chính.

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác cải cách hành chính vẫn còn một số hạn chế: Nhận thức và sự quan tâm của một số cấp ủy, chính quyền cơ sở và một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức về cải cách hành chính chưa thực sự đầy đủ. Công  tác  cải cách hành chính ở một số cơ quan, đơn vị, nhất là cấp xã còn nhiều hạn chế. Việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính ở một số cơ quan, địa phương chưa đảm bảo đúng quy trình, thời gian, còn có hiện tượng phát sinh thêm các loại giấy tờ ngoài quy định. Chất lượng một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức chưa đáp ứng yêu cầu. Hạ tầng kỹ thuật về công nghệ thông tin còn thiếu, chưa đồng bộ, nhất là đối với cấp xã.

Thời gian tới, huyện Đức Thọ sẽ tiếp tục quán triệt, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức về cải cách hành chính; xác định cải cách hành chính đây là khâu đột phá trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội, là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, liên tục trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của địa phương. Tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Tăng cường cơ sở vật chất, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác hành chính. Thực hiện tốt cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” gắn với xây dựng văn hóa công sở. Rà soát, triển khai đồng bộ quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính từ cấp huyện đến cấp cơ sở; thực hiện nghiêm túc việc niêm yết công khai danh mục các thủ tục hành chính. Thường xuyên tiến hành công tác kiểm tra, giám sát, chấn chỉnh, xử lý nghiêm các hành vi phạm trong thực hiện nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Bản đồ hành chính
  PHÁT THANH ĐỨC THỌ
  Thống kê: 2.131.526
  Trong năm: 1.424.562
  Trong tháng: 178.233
  Trong tuần: 54.151
  Trong ngày: 5.075
  Online: 23