Trên cơ sở cân đối ngân sách địa phương, UBND cấp tỉnh trình HĐND cùng cấp ban hành chính sách hỗ trợ đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, hợp đồng lao động và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã dôi dư tại các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thực hiện sắp xếp.

Theo phản ánh của bà Lê Thị Hải Yến (Tây Ninh), Khoản 2 Mục III Hướng dẫn số 2605/HD-BNV ngày 25/5/2020 của Bộ Nội vụ hướng dẫn việc sắp xếp tổ chức, bố trí và thực hiện chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã khi sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã có nội dung:

"Thực hiện bảo lưu các chế độ, chính sách (như tiền lương, phụ cấp lãnh đạo,...) đối với những người được tiếp tục làm việc nhưng không giữ các chức vụ bầu cử trước đây cho đến hết nhiệm kỳ bầu cử (đối với những người giữ chức vụ lãnh đạo do bầu cử) hoặc hết thời hạn bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo (đối với những người giữ chức vụ lãnh đạo do bổ nhiệm).

Cụ thể… người đứng đầu tổ chức chính trị - xã hội cấp xã khi thôi giữ chức vụ lãnh đạo hoặc giữ chức vụ có phụ cấp chức vụ thấp hơn trước khi sắp xếp nhưng vẫn là cán bộ, công chức tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong hệ thống chính trị ở đơn vị hành chính mới hình thành sau sắp xếp hoặc ở các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã khác thì được bảo lưu lương và phụ cấp chức vụ… đến hết thời hạn giữ chức vụ bổ nhiệm (đối với công chức lãnh đạo).

Trường hợp đang giữ chức vụ bổ nhiệm hoặc nhiệm kỳ bầu cử còn dưới 6 tháng thì được bảo lưu 6 tháng. Sau khi hết thời hạn được bảo lưu, thì lương và phụ cấp chức vụ (nếu có) được thực hiện theo chức vụ, chức danh hiện giữ hoặc giải quyết nghỉ chế độ theo quy định".

Hiện nay tại xã của bà Yến, trưởng các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội dôi dư không còn vị trí để bố trí, sắp xếp; số cán bộ này đang được bố trí đảm nhiệm các chức danh cấp phó các tổ chức chính trị - xã hội (theo các quy định hiện hành thì đây không phải là cán bộ, công chức cấp xã mà là những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã) do đó không được bảo lưu chế độ, chính sách (tiền lương, phụ cấp chức vụ,...) theo các quy định tại Mục 4 Hướng dẫn số 28-HD/BTCTW ngày 28/2/2020 của Ban Tổ chức Trung ương và Mục 2 Phần III Hướng dẫn số 2605/HD-BNV.

Bà Yến hỏi, tại sao cùng là hướng dẫn thực hiện chính sách cho cán bộ, công chức thuộc xã sáp nhập nhưng lại có sự phân biệt, nếu không phải cán bộ công chức thì không được bảo lưu lương?

Cán bộ trưởng ngành xuống phó đoàn thể rất cần hướng dẫn bảo lưu lương vậy mà trong Hướng dẫn lại không có, do vậy cán bộ mặt trận đoàn thể xã của bà Yến từ khi sáp nhập đến nay đang hưởng mức lương từ 6 triệu đồng xuống còn 3 triệu đồng trong khi thời hạn giữ chức vụ bổ nhiệm chưa hết. Bà Yến đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét lại vấn đề này.

Bộ Nội vụ trả lời vấn đề này như sau:

Khoản 4 Mục III Hướng dẫn số 2605/HD-BNV ngày 25/5/2020 của Bộ Nội vụ hướng dẫn sắp xếp tổ chức, bố trí và thực hiện chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã khi sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã có quy định, ngoài những chế độ, chính sách nêu tại các Khoản 1, 2, 3 Mục này, trên cơ sở cân đối ngân sách địa phương, UBND cấp tỉnh trình HĐND cùng cấp ban hành chính sách hỗ trợ đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, hợp đồng lao động và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã dôi dư tại các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thực hiện sắp xếp.

Theo Chinhphu.vn


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Bản đồ hành chính
  PHÁT THANH ĐỨC THỌ
  Thống kê: 958.400
  Trong năm: 1.251.804
  Trong tháng: 90.926
  Trong tuần: 18.743
  Trong ngày: 2.379
  Online: 57