ỦY BAN NHÂN DÂN

HUYỆN ĐỨC THỌ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

          Số:             /QĐ-UBND

Đức Thọ, ngày  03 tháng  3 năm 2022

     

 

 

 

 

 

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện

cơ chế một cửa, một cửa liên thông, thực hiện thủ tục hành chính

trên môi trường điện tử năm 2022 trên địa bàn huyện Đức Thọ

 

 
 
 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử;

Căn cứ Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2020/TT-VPCP ngày 21/10/2020 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ quy định chế độ báo cáo định kỳ và quản lý, sử dụng, khai thác Hệ thống báo cáo của Văn phòng Chính phủ;

Thực hiện: Quyết định số 16/2020/QĐ-UBND của UBND tỉnh Ban hành Quy định chế độ báo cáo định kỳ phục vụ mục tiêu
quản lý nhà n
ước trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.  Quyết định số 53/2021/QĐ-UBND ngày 07/12/2021 của UBND tỉnh Ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; Quyết định số: 461/QĐ-UBND ngày 28/2/2022 về Ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử năm 2022 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; Kế hoạch số 2023/KH-UBND ngày 02/8/2021 của UBND huyện về triển khai thực hiện Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC trên địa bàn huyện. Kế hoạch số 135/KH-UBND ngày 19/01/2022 của UBND huyện về cải cách hành chính huyện Đức Thọ năm 2022;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Cấp ủy - Chính quyền huyện.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch kiểm soát TTHC và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, thực hiện TTHC trên môi trường điện tử năm 2022 trên địa bàn huyện Đức Thọ.

Điều 2. Nội dung thực hiện

Theo Phụ lục I, II ban hành kèm theo Quyết định này.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Văn phòng Cấp ủy - Chính quyền huyện chủ trì, theo dõi, đôn đốc, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch này; là đầu mối cung cấp thông tin và hỗ trợ tài liệu tuyên truyền cho cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan; đẩy mạnh công tác kiểm tra việc thực hiện kiểm soát TTHC và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, thực hiện TTHC trên môi trường điện tử tại các cơ quan hành chính Nhà nước các cấp theo quy định tại Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017, Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ; thực hiện báo cáo công tác kiểm soát TTHC và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo quy định tại Thông tư số 01/2020/TT-VPCP ngày 21/10/2020 của Văn phòng Chính phủ, tổng hợp kết quả thực hiện báo cáo UBND huyện, Cơ quan Tổ chức - Nội vụ (cơ quan Thường trực CHCC của huyện); Văn phòng UBND tỉnh và cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

          2. Trưởng các phòng, ban, ngành cấp huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn chủ động thực hiện Kế hoạch này; xây dựng, tổ chức thực hiện Kế hoạch kiểm soát TTHC và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, thực hiện TTHC trên môi trường điện tử năm 2022 tại cơ quan, đơn vị, địa phương; báo cáo kết quả thực hiện theo quy định.

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các tổ chức thành viên trên địa bàn huyện hưởng ứng, phối hợp thực hiện và giám sát các hoạt động cải cách TTHC, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Phụ lục I, II ban hành kèm theo Quyết định này. 

          4. Phòng Văn hóa - Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Truyền thông huyện phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương được giao nhiệm vụ trong Kế hoạch kịp thời thông tin, tuyên truyền tới người dân, doanh nghiệp về nội dung, kết quả triển khai các nhiệm kiểm soát TTHC và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, thực hiện TTHC trên môi trường điện tử.

5. Phòng Tài chính - Kế hoạch tham mưu bố trí kinh phí bảo đảm thực hiện các nội dung của Kế hoạch này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành;

Chánh Văn phòng Cấp ủy - Chính quyền huyện; Trưởng các phòng, ban, ngành trên địa bàn huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận: 

- Như Điều 4;

- Văn phòng UBND tỉnh;

- TTr Huyện ủy, HĐND huyện;

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;

- UB MTTQ huyện và các tổ chức đoàn thể;

- Chánh, PVP Cấp ủy – Chính quyền;

- Trung tâm Phục vụ HCC huyện;

- Lưu: VT, VP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

Hoàng Xuân Hùng

 

         

         

 

Phụ lục I

NỘI DUNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2022

(Kèm theo Quyết định số: 258 /QĐ-UBND ngày  03 tháng  3 năm 2022 của UBND huyện

TT

Nội dung công việc

Cơ quan

chủ trì

Cơ quan

phối hợp

Dự kiến sản phẩm

Thời gian thực hiện

I

Công tác chỉ đạo điều hành kiểm soát TTHC và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử

1

Xây dựng Kế hoạch hoạt động kiểm soát TTHC và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, thực hiện TTHC trên môi trường điện tử.

Văn phòng Cấp ủy - Chính quyền; UBND các xã, thị trấn

Các phòng, ban UBND huyện; các ngành đóng trên địa bàn huyện

Quyết định, Kế hoạch được ban hành.

Trước 10/3/2022

3

Chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện công tác kiểm soát TTHC và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử.

Văn phòng Cấp ủy - Chính quyền huyện

Các phòng, ban UBND huyện; các ngành đóng trên địa bàn huyện; UBND các xã, thị trấn

Các văn bản chỉ đạo.

Thường xuyên trong năm 2022

4

Rà soát, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch số 2023/KH-UBND ngày 02/8/2021 của UBND huyện về triển khai thực hiện Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC trên địa bàn huyện.

Văn phòng Cấp ủy – Chính quyền huyện

Các phòng, ban, ngành cấp huyện ; UBND các xã, thị trấn

Các văn bản chỉ đạo.

Thường xuyên trong năm 2022

II

Thực hiện rà soát, đơn giản hóa các quy định, thủ tục hành chính

1

Triển khai thực hiện rà soát và kiến nghị cắt giảm tối thiểu 5% số quy định và cắt giảm tối thiểu 5% chi phí tuân thủ của các TTHC do đơn vị tổng hợp trong Kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC của cơ quan, đơn vị, địa phương đã ban hành.

Các phòng, ban, ngành; UBND các xã, thị trấn

Văn phòng UBND tỉnh, các đơn vị có liên quan

Các TTHC được đề xuất cắt giảm tối thiểu 5% số quy định và cắt giảm tối thiểu 5% chi phí tuân thủ.

 

Tháng 3 đến Tháng 5 năm 2022

2

Xây dựng báo cáo phương án đơn giản hóa TTHC của đơn vị gửi Văn phòng Cấp ủy – Chính quyền huyện

Các phòng, ban UBND huyện; UBND các xã, thị trấn

Văn phòng Cấp ủy – Chính quyền

Báo cáo phương án đơn giản hóa của các cơ quan, đơn vị, địa phương đã được phê duyệt.

Tháng 6

năm 2022

3

Tổng hợp kết quả rà soát, đánh giá TTHC do các cơ quan, đơn vị, địa phương gửi về trình Lãnh đạo UBND huyện và Gửi Văn phòng UBND tỉnh

Văn phòng Cấp ủy - Chính quyền

Các phòng, ban UBND huyện; UBND các xã, thị trấn

Báo cáo tổng hợp phương án đơn giản hóa TTHC của huyện

Tháng 8 năm 2022

III

Kiểm soát việc công bố, công khai TTHC

1

Cập nhật công bố Danh mục, quy trình nội bộ các TTHC do UBND tỉnh công bố sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ.

Văn phòng Cấp ủy - Chính quyền

Trung tâm hành chính công huyện; UBND các xã, thị trấn

Phát hiện các TTHC chưa công bố hoặc có sự khác biệt giữa nội dung công bố với văn bản pháp luật quy định về TTHC, kịp thời kiến nghị cấp có thẩm quyền công bố sửa đổi, bổ sung.

Thường xuyên trong năm 2022

2

Tối thiểu 30% số TTHC nội bộ giữa cơ quan hành chính nhà nước được rà soát xây dựng thành quy trình nội bộ và công bố, công khai, cập nhật kịp thời.

Văn phòng Cấp ủy – Chính quyền huyện

Các phòng, ban, ngành cấp huyện

- Rà soát các TTHC nội bộ giữa các cơ quan hành chính nhà nước cùng cấp.

- Quyết định công bố Danh mục, quy trình nội bộ giải quyết TTHC.

Thường xuyên trong năm 2022

3

Tổ chức niêm yết, công khai TTHC.

Văn phòng Cấp ủy - Chính quyền; UBND các xã, thị trấn

Trung tâm hành chính công; Trung tâm VH-TT

Tổ chức thực hiện niêm yết, công khai các TTHC tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công cấp huyện; Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp xã; trên cổng TTĐT của huyện, trang thông tin điện tử của các địa phương;

Thường xuyên trong năm 2022

IV

Kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện TTHC

1

Kiểm tra việc tiếp nhận hồ sơ, giải quyết TTHC tại các cơ quan, đơn vị, địa phương theo quy định

Văn phòng Cấp ủy - Chính quyền; Đoàn công tác kiểm tra CCHC của huyện

Trung tâm hành chính công huyện; UBND các xã, thị trấn

Thực hiện theo kế hoạch hoặc lịch đột xuất

Thường xuyên trong năm 2022

V

Tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính theo quy định

2

Xử lý kịp thời các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính theo quy định tại Quyết định số 53/2021/QĐ-UBND ngày 07/12/2021 của UBND tỉnh.

UBND cấp huyện, cấp xã

Văn phòng UBND tỉnh

Báo cáo kết quả xử lý phản ánh, kiến nghị gửi đối tượng phản ánh, kiến nghị và công khai trên Hệ thống phản ánh, kiến nghị của Chính phủ.

Thường xuyên trong năm 2022

VI

Thông tin, tuyên truyền về công tác kiểm soát TTHC

1

Đẩy mạnh tuyên truyền về công tác kiểm soát TTHC;

Phòng VHTT; Trung tâm VHTT; UBND các xã, thị trấn

Văn phòng Cấp ủy - Chính quyền huyện

Các văn bản chỉ đạo tuyên truyền

 

Thường xuyên trong năm 2022

2

Cập nhật các tin, bài tuyên truyền có liên quan đến công tác kiểm soát TTHC lên Cổng thông tin điện tử huyện; trang TTĐT các xã, thị trấn.

Phòng VHTT; Trung tâm VHTT; UBND các xã, thị trấn

Văn phòng Cấp ủy - Chính quyền huyện

Tin, bài được cập nhật lên Cổng thông tin điện tử huyện, trang TTĐT các xã, thị trấn; trên các kênh của Trung tâm VHTT.

 

Thường xuyên trong năm 2022

 

VII

Công tác khác

1

Triển khai các Chương trình, Đề án, Dự án về kiểm soát TTHC do Trung ương, tỉnh ban hành.

Văn phòng Cấp ủy – chính quyền huyện

Các phòng, ban UBND huyện; UBND các xã, thị trấn

Các văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện.

 

Thường xuyên trong năm 2022

 

2

Chỉ đạo các phòng, ban UBND huyện; UBND các xã, thị trấn thực hiện chế độ báo cáo định kỳ theo quy định tại Quyết định số 16/2020/QĐ-UBND của UBND tỉnh.

Văn phòng Cấp ủy – Chính quyền huyện

Các phòng, ban, ngành cấp huyện; UBND các xã, thị trấn

Văn bản của số: 260/UBND-TH ngày 23/2/2021 của UBND huyện và Công văn số 37/VP ngày 9/3/2021  của Văn phòng Cấp ủy – Chính quyền huyện

 

Thường xuyên trong năm 2022

 

3

Nghiên cứu, đề xuất sáng kiến cải cách hành chính, cải cách TTHC.

Các phòng, ban; UBND các xã, thị trấn

Văn phòng Cấp ủy – Chính quyền

Tổng hợp sáng kiến cải cách hành chính, cải cách TTHC trình UBND tỉnh phê duyệt.

 

Thường xuyên trong năm 2022

 

                                                                                                                                    ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN
       PHỤ LỤC II

     NỘI DUNG KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG NĂM 2022

(Kèm theo Quyết định số:  258 /QĐ-UBND ngày  03 tháng  3 năm 2022 của UBND huyện Đức Thọ)

 

TT

Nội dung thực hiện

Cơ quan

chủ trì

Cơ quan

phối hợp

Dự kiến sản phẩm

Thời gian thực hiện

  1

Tối thiểu 60% hồ sơ giải quyết TTHC được luân chuyển trong nội bộ giữa các cơ quan có thẩm quyền giải quyết hoặc các cơ quan có liên quan được thực hiện bằng phương thức điện tử.

Các phòng, ban, ngành cấp huyện; UBND các xã, thị trấn

Văn phòng Cấp ủy – Chính quyền huyện

Số hồ sơ được luân chuyển bằng phương thức điện tử.

Thường xuyên trong năm 2022

   2

Số hóa kết quả giải quyết TTHC đang còn hiệu lực và có giá trị sử dụng thuộc thẩm quyền giải quyết của các phòng, ban, ngành cấp huyện; UBND các xã, thị trấn đạt tỷ lệ tối thiểu tương ứng là 40%, 35% số hồ sơ tiếp nhận của cấp tỉnh, huyện, xã.

Các phòng, ban, ngành cấp huyện; UBND các xã, thị trấn

Văn phòng Cấp ủy – Chính quyền huyện; phòng VHTT

Các hồ sơ TTHC được số hóa trên Hệ thống dịch vụ công.

Thường xuyên trong năm 2022

  3

Triển khai thực hiện 100% TTHC trên địa bàn tỉnh có đủ điều kiện được cung cấp trực tuyến mức độ 3 và 4. Trong đó, ít nhất 50% TTHC được tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Các phòng, ban, ngành cấp huyện; UBND các xã, thị trấn

Văn phòng Cấp ủy – Chính quyền huyện; phòng VHTT; Trung tâm HCC huyện; Văn phòng UBND tỉnh

- Rà soát các TTHC có đủ điều kiện được cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4.

- Tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng DVC Quốc gia để đồng bộ về Cổng dịch vụ công của tỉnh.

Thường xuyên trong năm 2022

  4

100% hồ sơ TTHC tiếp nhận thụ lý được cập nhật, quản lý và tổ chức thực hiện trên hệ thống phần mềm một cửa của tỉnh. Tối thiểu 50% TTHC có phát sinh hồ sơ được triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4. Tối thiểu 50% hồ sơ TTHC thuộc danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 được tiếp nhận và thụ lý (không bao gồm DVC trực tuyến của cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn).

Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND cấp huyện; UBND cấp xã

Sở Thông tin và Truyền thông, Văn phòng UBND tỉnh

Số hồ sơ giải quyết trực tuyến mức độ 3, 4.

Thường xuyên trong năm 2022

 

  5

Tiếp tục triển khai giai đoạn II của Đề án thí điểm chuyển giao một số nhiệm vụ hành chính công thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Các phòng, ban, ngành cấp huyện; UBND các xã, thị trấn

Phòng VHTT; Văn phòng Cấp ủy – Chính quyền huyện

Các hồ sơ TTHC của các cơ quan, đơn vị, địa phương chuyển giao cho Bưu điện tiếp nhận.

 

Thường xuyên trong năm 2022

 

 

6

Mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp về giải quyết TTHC đạt tối thiểu 90%, riêng các lĩnh vực đất đai, xây dựng, đầu tư đạt tối thiểu 85%.

Các phòng, ban, ngành cấp huyện; UBND các xã, thị trấn

Văn phòng Cấp ủy – Chính quyền huyện

Văn bản xin lỗi vì để chậm giải quyết TTHC.

Thường xuyên trong năm 2022

 

 

8

Tuyên truyền, phổ biến việc triển khai thực hiện Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP.

Các phòng, ban, ngành cấp huyện; UBND các xã, thị trấn; Trung tâm VHTT huyện

Văn phòng Cấp ủy – Chính quyền huyện

Nghị định được tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Thường xuyên trong năm 2022

 

9

Tối thiểu 30% TTHC có yêu cầu nghĩa vụ tài chính, được triển khai thanh toán trực tuyến.

Các phòng, ban, ngành cấp huyện; UBND các xã, thị trấn;

- Các trường học, cơ sở y tế; Điện lực, BHXH huyện

- Các tổ chức ngân hàng trên địa bàn;

- Trung tâm HCC cấp huyện, BPMC cấp xã

- Số TTHC có yêu cầu nghĩa vụ tài chính, được triển khai giao dịch thanh toán trực tuyến.

Thường xuyên trong năm 2022

 

                   

 

                                                                                                                                  ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

 

 

 

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Bản đồ hành chính
  PHÁT THANH ĐỨC THỌ
  Thống kê: 2.336.274
  Trong năm: 1.452.905
  Trong tháng: 139.359
  Trong tuần: 38.080
  Trong ngày: 2.944
  Online: 46