Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 53/2022/TT-BTC quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.

Thông tư 53/2022/TT-BTC quy định rõ về nội dung và mức chi nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở.

Theo đó, đối tượng và nội dung cụ thể thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Nội dung và mức hỗ trợ: NSNN chi mua sắm các trang thiết bị phục vụ cho hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao tại các thiết chế văn hóa, thể thao các cấp phù hợp với tình hình hoạt động thực tế của địa phương. 

Mức hỗ trợ theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt và tối đa: Trung tâm Văn hóa cấp tỉnh 1 tỷ đồng/thiết chế; Trung tâm Văn hóa - Thể thao cấp huyện 500 triệu đồng/thiết chế; Trung tâm Văn hóa - Thể thao cấp xã 80 triệu đồng/thiết chế; Nhà văn hóa - Khu thể thao thôn 50 triệu đồng/thiết chế;

Bên cạnh đó, NSNN chi hỗ trợ xây dựng tủ sách cho Thư viện cấp huyện; tủ sách cho Trung tâm Văn hóa, Thể thao cấp xã, Nhà Văn hóa - Khu thể thao thôn. 

Mức hỗ trợ theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt và tối đa: Thư viện, tủ sách tại Trung tâm Văn hóa – Thể thao cấp huyện 100 triệu đồng/01 tủ sách; Thư viện, tủ sách xã là 50 triệu đồng/01 tủ sách; Tủ sách thôn là 30 triệu đồng/tủ sách.

Chi hỗ trợ kinh phí hoạt động đối với thiết chế văn hóa, thể thao xã, thôn và hỗ trợ kinh phí tổ chức giải thể thao cấp xã, thôn. 

Mức hỗ trợ tối đa: Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã: Kinh phí tổ chức giải thể thao cấp xã là 50 triệu đồng/01 năm; Nhà văn hóa - Khu thể thao thôn: Kinh phí tổ chức giải thể thao cấp thôn là 30 triệu đồng/01 năm.

Chi bảo tồn và phát huy di sản văn hóa

Nội dung chi gồm: Chi xây dựng và nhân rộng các mô hình bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc với phát triển du lịch trong xây dựng nông thôn mới; chi bảo tồn văn hóa phi vật thể tại làng, bản văn hóa truyền thống gắn với phát triển du lịch; chi bảo tồn, phát huy lễ hội truyền thống tiêu biểu phục vụ phát triển du lịch gắn với xây dựng nông thôn mới.

Mức chi thực hiện theo các quy định hiện hành, thực tế phát sinh theo các hợp đồng, hóa đơn, chứng từ hợp pháp và trong phạm vi dự toán được cấp có thẩm quyền giao.

theo Chinhphu.vn


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Bản đồ hành chính
  PHÁT THANH ĐỨC THỌ
  Thống kê: 2.336.177
  Trong năm: 1.452.905
  Trong tháng: 139.359
  Trong tuần: 38.080
  Trong ngày: 2.812
  Online: 73