Đó là chỉ đạo của Chính phủ được nêu tại Nghị quyết số 97/NQ-CP ngày 08/7/2023 về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2023 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương.

Theo đó, Chính phủ giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương rà soát, đánh giá việc triển khai phần mềm dịch vụ công liên thông, khắc phục các tồn tại, bảo đảm kết nối thông suốt, cập nhật, đồng bộ trạng thái hồ sơ với hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của bộ, cơ quan, địa phương; Hướng dẫn các bộ, cơ quan, địa phương trong việc khai thác, trích xuất dữ liệu công dân do Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư chia sẻ với Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh tại thời điểm giải quyết thủ tục hành chính, bảo đảm đúng thẩm quyền, phạm vi khai thác dữ liệu và tuân thủ quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân. Văn phòng Chính phủ đôn đốc các bộ, cơ quan, địa phương triển khai 02 nhóm thủ tục hành chính liên thông “Đăng ký khai sinh - đăng ký thường trú - cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi; Đăng ký khai tử - xóa đăng ký thường trú - trợ cấp mai táng phí” trên toàn quốc từ ngày 10 tháng 7 năm 2023.

Bên cạnh đó, Chính phủ cũng yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương rà soát, xác định văn bản quy phạm pháp luật liên quan cần điều chỉnh sau khi Luật Giao dịch điện tử (năm 2023) được Quốc hội thông qua, kịp thời đề xuất chương trình, kế hoạch sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật, bảo đảm việc chuyển đổi phương thức làm việc truyền thống sang môi trường điện tử. Quyết liệt triển khai các nội dung trong Kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu thực hiện chính sách miễn, giảm phí giao dịch thanh toán trực tuyến các khoản lệ phí thực hiện thủ tục hành chính./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Bản đồ hành chính
  PHÁT THANH ĐỨC THỌ
  Thống kê: 2.336.419
  Trong năm: 1.452.905
  Trong tháng: 139.359
  Trong tuần: 38.080
  Trong ngày: 3.140
  Online: 60