Nhiều ý kiến tâm huyết đã được các đại biểu đề xuất tại buổi tọa đàm “Đề cương văn hóa Việt Nam gắn với bảo tồn phát huy các giá trị văn hóa, con người Đức Thọ” nhằm góp phần đưa văn hóa Đức Thọ ngày càng phát triển, xứng tầm với truyền thống của mảnh đất “địa linh nhân kiệt”.

Chiều ngày 17/11, Trung tâm Chính trị huyện phối hợp Ban Tuyên giáo Huyện ủy tổ chức tọa đàm “80 năm đề cương văn hóa Việt Nam gắn với bảo tồn phát huy các giá trị văn hóa, con người Đức Thọ”Đ/c Lê Văn Khánh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tĩnh; Bí thư Huyện ủy Nguyễn Thành Đồng, các đồng chí UVBTV Huyện ủy cùng tham dự.

Đề dẫn chương trình tọa đàm khẳng định: văn hóa là một lĩnh vực gắn bó mật thiết với tất cả các hoạt động của đời sống xã hội. Nhận thức rõ vai trò đặc biệt quan trọng của văn hóa, nên năm 1943, Tổng Bí thư Trường Chinh đã bắt tay xây dựng, khởi thảo “Đề cương về văn hóa Việt Nam”.

Đ/c Bùi Lê Văn, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện Đức Thọ báo cáo đề dẫn tọa đàm.

Toàn cảnh buổi tọa đàm.

Với “Đề cương về văn hóa Việt Nam”, lần đầu tiên Đảng Cộng sản Đông Dương nêu một văn kiện có tính chất như một cương lĩnh văn hóa. Sau 80 năm thực hiện, “Đề cương về văn hóa Việt Nam” vẫn còn nhiều giá trị to lớn có vai trò quan trọng đối với sự nghiệp phát triển văn hóa, con người Việt Nam.

Phát biểu tại buổi tọa đàm, Bí thư Huyện ủy Nguyễn Thành Đồng nhấn mạnh: Những ý kiến tâm huyết, những hiến kế, giải pháp hữu ích của các đại biểu sẽ là cơ sở  để xây dựng và phát triển văn hóa con người Đức Thọ toàn diện, đưa văn hóa trở thành nền tảng tinh thần vững chắc, là nguồn lực để phát triển kinh tế, xã hôi, tạo sức mạnh nội sinh, triển khai hiệu quả Nghị quyết 06-NQ/HU của BCH Đảng bộ huyện khóa XXX về tăng cường lãnh đạo,chỉ đạo xây dựng và phát huy văn hóa, con người Đức Thọ, góp phần xây dựng huyện Đức Thọ đạt chuẩn NTM nâng cao trước năm 2025.

Đặc biệt, giá trị cốt lõi của “Đề cương văn hóa Việt Nam” càng có ý nghĩa to lớn khi huyện Đức Thọ đang triển khai thực hiện Nghị quyết 06-NQ/HU của BCH Đảng bộ huyện khóa XXX về tăng cường lãnh đạo,chỉ đạo xây dựng và phát huy văn hóa, con người Đức Thọ trong tiến trình xây dựng huyện NTM nâng cao.

Đ/c Nguyễn Hữu Tiệp, Phó Bí thư Đảng ủy xã Tùng Ảnh tham gia các giải pháp để bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống trên quê hương Trần Phú anh hùng.

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã đóng góp nhiều tham luận khẳng định giá trị của “Đề cương về văn hóa Việt Nam” năm 1943; quá trình kế thừa đề cương và những thành tựu của ngành văn hóa gắn với phát huy các giá trị văn hóa, con người Đức Thọ.

Đại đức Thích Nghiêm Thuận, Trưởng Ban Trị sự phật giáo huyện Đức Thọ tham luận các giải pháp bảo tồn và phát huy giá trị phật giáo trong xây dựng giá trị văn hóa truyền thống của quê hương Đức Thọ.

Trưởng Ban đoàn kết công giáo huyện Nguyễn Văn Luận tham luận nội dung phát huy các giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc, tuyên truyền vận động bà con giáo dân sống “tốt đời, đẹp đạo”.

Nhiều ý kiến bày tỏ sự trăn trở về một số vấn đề mà ngành văn hóa đang còn nhiều hạn chế vướng mắc như: Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” triển khai còn thiếu chiều sâu, tiềm năng văn hóa ở một số địa phương chưa được khai thác, phát huy xứng tầm; công tác phát triển, sưu tầm và lưu giữ các giá trị bản sắc văn hoá truyền thống như lễ hội, làng nghề, các làn điệu dân ca, nhạc cụ truyền thống còn hạn chế, một số di tích lịch sử - văn hóa xuống cấp, mai một, công tác quản lý, phục hồi tu bổ một số di tích còn không ít thiếu sót. Một bộ phận thanh niên giảm sút niềm tin, xa rời truyền thống văn hóa,...

Đ/c Dương Thị Huyền Trang, Trung tâm Chính trị huyện: Vận dụng các giá trị lý luận của Đề cương văn hóa Việt Nam và giá trị văn hóa con người trên quê hương Đức Thọ vào các bài giảng tại Trung tâm Chính trị.

 Phó Bí thư Huyện đoàn Nguyễn Tuấn Anh tham luận các nội dung tuổi trẻ Đức Thọ tích cực tham gia bảo tồn và phát huy  các giá trị văn hóa quê hương.

 Đ/c Trần Thị Thanh Thủy, Giám đốc Trung tâm VH-TT huyện tham mưu các giải pháp làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền khơi dậy, phát huy tối đa các giá trị văn hóa con người trên quê hương Đức Thọ.

Đồng thời, đề xuất nhiều ý kiến đưa văn hóa Đức Thọ ngày càng phát triển xứng tầm với truyền tống của mảnh đất “địa linh nhân kiệt”, thực hiện hiệu quả Nghị quyết 06 của BCH Đảng bộ huyện khóa XXX về tăng cường lãnh đạo,chỉ đạo xây dựng và phát huy văn hóa, con người Đức Thọ, góp phần xây dựng huyện NTM nâng cao.

Phát biểu tại buổi tọa đàm, Đ/c Lê Văn Khánh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tĩnh đề nghị: Từ kết quả của tọa đàm, huyện Đức Thọ lựa chọn nôi dung  thực hiện để tham mưu cho công tác xây dựng phát triển văn hóa con người Đức Thọ. Đưa những tài liệu này nhằm phục vụ công tác giảng dạy chính trị, tuyên truyền tại các cơ sở giáo dục . Xây dựng các giải pháp, kết nối văn hóa Đức Thọ trên khắp mọi miền tổ quốc, khơi dậy niềm tự hào, cống hiến của  người con Đức Thọ,  để đưa giá trị văn hóa, con người  Đức Thọ ngày càng lan tỏa và phát triển.

Thông qua buổi tọa đàm, góp phần khẳng định và lan tỏa giá trị của Đề cương về văn hóa Việt Nam tại các địa phương, đơn vị, qua đó, phát huy những giá trị văn hóa cốt lõi, sức mạnh và sự sáng tạo của mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân, khơi dậy nguồn lực, tạo nên động lực mạnh mẽ để góp phần xây dựng huyện Đức Thọ ngày càng phát triển, văn minh.

 

Ch


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Bản đồ hành chính
  PHÁT THANH ĐỨC THỌ
  Thống kê: 2.357.686
  Trong năm: 1.456.025
  Trong tháng: 134.824
  Trong tuần: 31.359
  Trong ngày: 2.733
  Online: 109