HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN ĐỨC THỌ

 

 
 
 

 

 

Số: 66 /NQ-HĐND

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
 
 

 

 

                          Đức Thọ, ngày 28 tháng 12 năm 2016

 

NGHỊ QUYẾT

Về phân bổ dự toán thu - chi ngân sách

 và bố trí vốn đầu tư từ ngân sách năm 2017

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN  ĐỨC THỌ

KHÓA XIX, KỲ HỌP THỨ HAI

 

 

 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015

 Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25/6/2015;

 Căn cứ Quyết định số 3870/QĐ-UBND ngày 29/12/2016 của UBND tỉnh về việc giao nhiệm vụ thu - chi ngân sách năm 2017 cho các huyện, thị xã, thành phố;

Sau khi xem xét các Báo cáo và Tờ trình số 2376/TTr-UBND ngày 16/ 12/2016 của Ủy ban nhân dân huyện, báo cáo thẩm tra của ban Kinh tế - xã hội và ý kiến của Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện.

 

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phân bổ dự toán thu - chi ngân sách và bố trí vốn đầu tư phát triển năm 2017 như sau:

1. Tổng thu NSNN trên địa bàn :                                     531.906.000.000đ

Trong đó:

a) Thu thuế - phí và thu khác ngân sách:                          155.400.000.000đ

b) Thu cân đối từ ngân sách cấp trên:                                         376.506.000.000đ

2. Tổng chi NSNN trên địa bàn :                                                   517.834.000.000đ

Trong đó:

a) Chi ngân sách huyện:                                                    351.139.000.000đ

b) Chi ngân sách xã, thị trấn:                                            166.695.000.000đ

3. Phân bổ vốn đầu tư phát triển từ ngân sách huyện năm 2017 :  25.150.000.000đ

                                                                                                Đơn vị tính: 1.000đ

TT

Néi dung

KẾ HOẠCH

 

TỔNG CỘNG A+B

25.150.000

A

 Nguån ®Çu tư­ ph¸t triÓn cña huyÖn

19.650.000

I

Kinh phÝ x©y dùng môc tiªu quèc gia XDNTM

12.950.000

1

Hỗ trợ theo đề án nâng cao thu  nhập

300.000

 -

Hỗ trợ đầu  tư phát triển NN (Hỗ trợ 20% ni lông)

300.000

2

Hỗ trợ theo đề án xây dựng Nông thôn mới

10.750.000

a

Hỗ trợ các xã về đích NTM năm 2017 và hỗ trợ thị trấn XD đô thị văn Minh từ 8 đến 10 tỷ đồng (Trên cơ sở tỷ lệ tiền đất huyện được hưởng năm 2017 bố trí trước 7 tỷ đồng)

7.000.000

b

Hç trî ®Çu t­ xây dựng trường chuẩn ( 150trđ/trường * 5 trường;  01 trường chuẩn mới hỗ trợ lần đầu: 300trđ)

1.050.000

c

Hỗ trợ hội quán thôn xóm, Nhà văn hóa , trú sở xã ( 100trđ/hội quán * 10 hội quán + 200trđ/NVH * 02 NVH)

1.400.000

d

Kinh phí hỗ trợ trạm y tế đạt chuẩn quốc gia ( 02 trạm * 150.000trđ/trạm)

300.000

e

Hỗ trợ mua gạch XD kênh mương cứng, mương thoát thải trong khu dân cư

1.000.000

3

Hç trî lÜnh vùc Tµi nguyªn &MT

700.000

a

Hỗ trợ thành lập  HTX và hỗ trợ mua xe chở rác

200.000

b

XD nhà máy rác thải huyện đưa vào hoạt động năm 2017

500.000

4

 Hỗ trợ  đối ứng xi măng của tỉnh

1.000.000

5

Hỗ trợ lĩnh vực văn hóa

200.000

 -

 Hỗ trợ kinh phí XD hệ thống truyền thanh xã : 04 trạm x 50.000đ

200.000

II

Hỗ trợ  trả nợ XDCB và đầu tư khác

6.700.000

1

Trả nợ  XDCB  và sữa chữa các công trình

3.300.000

a

Trả nợ sữa chữa Nhà làm việc cơ quan UBND huyện

319.000

b

Cải tạo, nâng cấp sữa chữa Nhà Văn hóa huyện

1.000.000

c

Trả nợ cải tạo nâng cấp nhà huyện ủy

300.000

d

 Xây dựng nhà xe huyện ủy

100.000

đ

Trả nợ công trình phòng giáo dục và đào tạo

81.000

e

Kinh phí xây dưng khuôn viên nghĩa trang liệt sỹ huyện

200.000

f

 Kinh phí xây dựng hàng rào liên đoàn lao động huyện

100.000

g

 Kinh phí GPMB trường bắn huyện tại xã Đức An

300.000

h

KP  mua sắm phần mềm, máy móc thiết bị đề án trung tâm hành chính công

500.000

i

 Kinh phí nâng cấp, sửa chữa trang thiết bị truyền hình

100.000

r

 Kinh phí sữa chữa trang thiết bị nhà làm việc huyện ủy

200.000

s

 Sữa chữa nhà ăn UBND huyện

100.000

2

Hç trî kh¸c

600.000

a

 Mua sắm tài sản đơn vị

400.000

b

Kinh phí sữa chữa xe ô tô

200.000

3

Kinh phí đầu tư hạ tầng các khu quy hoạch đấu giá đất năm 2017

1.000.000

4

Hỗ trợ đầu tư xã thái Yên theo đề án  PTQĐ 40%

1.800.000

B

KP đầu tư  đề án phát triển quỹ đất theo QĐ 3111/QĐ-UBND Tỉnh

5.500.000

1

KP đầu tư đề án phát triển quỹ đất theo QĐ 3111/QĐ-UBND Tỉnh

5.500.000

 

     Điều 2. HĐND huyện đồng ý với các biện pháp tổ chức thực hiện thu ngân sách và điều hành chi ngân sách và bố trí vốn đầu tư phát triển như UBND huyện đã trình, đồng thời nhấn mạnh một số nội dung chủ yếu sau:

1. Uỷ ban nhân dân huyện chỉ đạo ngành Thuế, các ngành có chức năng thu ngân sách và các xã, thị trấn phấn đấu thu đúng, thu đủ và kịp thời để đảm bảo thực hiện tốt kế hoạch của Hội đồng nhân dân huyện giao. Tập trung các giải pháp chống thất thu, đảm bảo môi trường kinh doanh lành mạnh, bình đẳng giữa các thành phần kinh tế.

2. Trong điều kiện nguồn thu ngân sách của huyện còn khó khăn, phải đẩy mạnh phát triển sản xuất thu hút đầu tư, cải thiện môi trường đầu tư để thu hút các nguồn vốn về trên địa bàn, góp phần tăng trưởng kinh tế và tăng nguồn thu ngân sách. Tiếp tục huy động từ mọi nguồn lực để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng cơ sở và xây dựng nông thôn mới. Tập trung chỉ đạo và có các chính sách khuyến khích để thu hút các nguồn đầu tư, đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế ngoài quốc doanh, Doanh nghiệp, HTX để tăng thu ngân sách từ khu vực kinh tế này. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào xã hội hoá các hoạt động trên lĩnh vực giáo dục. Y tế , phát động đóng góp tự nguyện của nhân dân để tăng nguồn thu đầu tư phát triển và xây dựng nông thôn mới.

3. Chủ động bố trí các nguồn tăng thu, tiết kiệm chi, nguồn thu được để lại theo quy định để thực hiện cải cách tiền lương trong năm 2017 (Bao gồm tiết kiệm chi thêm 10% chi thường xuyên ngày từ khâu giao dự toán đầu năm giữ lại tại các cấp ngân sách để thực hiện tăng lương theo chủ trương của Chính phủ).

4. Trong quản lý, điều hành ngân sách phải bám sát quy định của Luật Ngân sách Nhà nước, quyết định của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn của Bộ, ngành Trung ương và Tỉnh để triển khai thực hiện. Quan tâm quản lý, sử dụng có hiệu quả từ nguồn đầu tư phát triển phân khai cụ thể để có sự chỉ đạo, giám sát. Chấm dứt việc sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước sai nguồn, sai mục đích trong các cơ quan đơn vị và các xã, thị trấn, hạn chế các khoản chi ngoài nhiệm vụ được phân cấp. Thực hiện tốt quy định của Nhà nước về quản lý tài sản công, chi tiêu tiết kiệm, tránh lãng phí thực hiện kiềm chế lạm phát ổn định kinh tế vĩ mô đảm bảo an sinh xã hội theo Nghị quyết 11/NQ-CP  ngày 24/2/2011 của Chính phủ, nhất là các khoản chi tiêu hội nghị, hội thảo, lễ hội, tổng kết, đón nhận danh hiệu thi đua, thành lập ngành, lễ tết, tổ chức các ngày kỷ niệm... Tiếp tục đẩy mạnh công tác khoán chi ở các đơn vị hành chính sự nghiệp theo tinh thần Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ và Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ Quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập.

 Điều 3: Trong quá trình điều hành thu -chi ngân sách và thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển, nếu có những biến động, HĐND huyện giao Uỷ ban nhân dân huyện thống nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân huyện và Ban kinh tế - xã hội để có quyết định điều chỉnh bổ sung kịp thời và báo cáo HĐND huyện vào kỳ họp gần nhất.

 Điều 4: Hội đồng nhân dân huyện giao cho Thường trực Hội đồng nhân dân và Ban kinh tế - xã hội giám sát việc thực hiện dự toán thu-chi ngân sách Nhà nước; kế hoạch huy động và bố trí vốn đầu tư xây dựng cơ bản, nguồn tạm ứng trước ngân sách năm 2017 theo số liệu đã được thông qua tại kỳ họp Hội đồng nhân dân huyện lần thứ 2 khóa XIX. Các Ban Hội đồng nhân dân huyện và các Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện tích cực thực hiện nhiệm vụ giám sát trên các lĩnh vực, địa bàn thuộc phạm vi trách nhiệm được phân công.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân huyện Đức Thọ khóa XIX, kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 28 tháng 12 năm 2016./.

 

 

N¬i nhËn:

- TT H§ND tØnh;

- UBND tØnh;

- C¸c vÞ H§ND tØnh khu vùc §øc Thä;

- TT HuyÖn ñy;

- Chñ tÞch vµ c¸c Phã chñ tÞch H§ND huyÖn;

- C¸c ban H§ND huyÖn;

- C¸c vÞ ®¹i biÓu H§ND huyÖn;

- MÆt trËn tæ quèc huyÖn;

- §µi ph¸t thanh - truyÒn h×nh huyÖn;

- L­u: VT/H§ND-UBND.

chñ tÞch

 

 

 

 

                       Th¸i Ngäc H¶


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Bản đồ hành chính
  PHÁT THANH ĐỨC THỌ
  Thống kê: 1.049.733
  Trong năm: 1.334.523
  Trong tháng: 118.468
  Trong tuần: 26.657
  Trong ngày: 4.065
  Online: 502