NGHỊ QUYẾT

Về Kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội năm 2022 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN

KHOÁ XX, KỲ HỌP THỨ 3

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Sau khi xem xét các báo cáo, tờ trình của Uỷ ban nhân dân huyện; Báo cáo thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân huyện và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân huyện tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2021 của UBND huyện trình tại kỳ họp.

Điều 2. Về các chỉ tiêu chủ yếu và nhiệm vụ năm 2022

1. Chương trình mục tiêu Quốc gia Xây dựng NTM, đô thị văn minh

- Xây dựng 3-5 xã đạt NTM nâng cao; 1-2 xã NTM kiểu mẫu.

- Xây dựng thêm 15-20 thôn đạt khu dân cư, tổ dân phố kiểu mẫu.

- Có thêm 8 sản phẩm OCOP đạt chuẩn 3 sao trở lên.

- Xây dựng Thị Trấn Đức Thọ chuẩn đô thị văn minh đạt thêm từ 2-3 tiêu chí (nâng tổng các tiêu chí hoàn thành lên 12-13/18 tiêu chí).

2. Các chỉ tiêu Kinh tế

- Thu nhập bình quân đầu người: 42,5 triệu đồng;

- Thu ngân sách trên địa bàn: 211 tỷ đồng;

- Huy động tổng nguồn vốn đầu tư xã hội: 1.450 tỷ đồng;

- Tổng sản lượng lương thực: 65.194 tấn;

- Giá trị kinh tế trên đơn vị diện tích: 115 triệu đồng/ha;

- Xây dựng: 25 km đường giao thông (trong đó: 20 km GTNT; 5 km GTNĐ); nâng cấp, làm mới 15 km kênh mương cứng (trong đó thực hiện 5 km từ nguồn hỗ trợ xi măng).

- Tỷ lệ chất thải rắn đô thị được thu gom, xử lý đạt 80%; tỷ lệ chất thải rắn nông thôn được thu gom, xử lý đạt 70%;

- Thành lập: 20 Doanh nghiệp; tỷ lệ HTX hoạt động có hiệu quả đạt 50%; xây dựng 86 mô hình kinh tế, trong đó có 4-5 sản phẩm đạt 3 sao cấp tỉnh; 4-5 sản phẩm đạt 4 sao cấp tỉnh.

3. Các chỉ tiêu Xã hội

- Tỷ lệ lao động qua đào tạo: 76%;

- Giải quyết việc làm 1.500 người;

- Tỷ lệ hộ nghèo giảm 0,5-1%;

- Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế 93,5%;

- Giảm tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng xuống dưới 11,5% (thể chiều cao/tuổi);

- Tỷ lệ xã đạt tiêu chí Quốc gia về y tế: 100%;

- Trường chuẩn quốc gia: xây dựng cơ sở vật chất để công nhận lại 10 trường chuẩn Quốc gia, trong đó phấn đấu ít nhất 02 trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2;

- Tỷ lệ hộ dùng nước sạch 78% và nước hợp vệ sinh 100%;

- Công nhận: 30.272 gia đình văn hóa, 154 làng văn hóa; nhà văn hóa thôn, TDP đạt chuẩn 100%. Xây dựng các cơ quan, doanh nghiệp đạt chuẩn Văn hóa;

- Giải quyết đúng hạn các thủ tục tại Trung tâm Hành chính công đạt trên 99,8%. 100% thủ tục, văn bản được ký số từ huyện đến cơ sở.

4. Các chỉ tiêu về quốc phòng, an ninh

- Hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân.

- 100% đơn vị đạt tiêu chuẩn cơ sở vững mạnh toàn diện, an toàn làm chủ.

- 100% xã, thị trấn ổn định về an ninh - chính trị, TT ATXH.

- Tỷ lệ điều tra, khám phá án hình sự đạt trên 75%, trong đó án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 95%.

5. Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu

Nhất trí với các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 tại Báo cáo số 3906/BC-UBND ngày 23/12/2021 của UBND huyện trình tại kì họp.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Uỷ ban nhân dân huyện chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt Nghị quyết này, trong quá trình chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, nếu cần điều chỉnh, Ủy ban nhân dân huyện trình Hội đồng nhân dân huyện xem xét quyết định tại kỳ họp gần nhất.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình thường xuyên giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

3. Hội đồng nhân dân huyện đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện và các tổ chức thành viên tích cực động viên các tầng lớp nhân dân phát huy vai trò làm chủ, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2022 và tham gia giám sát các hoạt động của cơ quan nhà nước, Đại biểu dân cử và cán bộ công chức Nhà nước.

Nghị quyết này được kỳ họp thứ 3 Hội đồng nhân dân huyện khóa XX thông qua ngày 29 tháng 12 năm 2021./.

 

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Bản đồ hành chính
  PHÁT THANH ĐỨC THỌ
  Thống kê: 2.336.377
  Trong năm: 1.452.905
  Trong tháng: 139.359
  Trong tuần: 38.080
  Trong ngày: 3.091
  Online: 28