Trong 02 ngày từ ngày 13 đến ngày 14 tháng 7 năm 2023, Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XVIII đã tiến hành Kỳ họp thứ 14 - kỳ họp thường lệ giữa năm 2023. Tại kỳ họp này Hội đồng nhân dân tỉnh đã thông qua 22 Nghị quyết, cụ thể như sau:

1. Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2023.

2. Nghị quyết chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác.

3. Nghị quyết quyết định chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn .

4. Nghị quyết thông qua nội dung báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án Hạ tầng ưu tiên và phát triển đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu thành phố Hà Tĩnh.

5. Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 87/2018/NQ-HĐND ngày 18/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định một số chính sách hỗ trợ thành lập mới hộ kinh doanh và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

6. Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung, bãi bỏ một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh.

7. Nghị quyết quy định thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương; thời gian, biểu mẫu báo cáo kế hoạch tài chính 03 năm, 05 năm ngân sách địa phương; dự toán, phân bổ ngân sách và quyết toán ngân sách.

8. Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 114/2018/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phân cấp quản lý tài sản công.

9. Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 90/NQ-HĐND ngày 18/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

10. Nghị quyết quy định nội dung và mức chi cho hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

11. Nghị quyết đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo, tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2045.

12. Nghị quyết dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2024.

13. Nghị quyết bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021 - 2025.

14. Nghị quyết sửa đổi một số điều của Nghị quyết số 72/2022/NQ-HĐND ngày 15/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định một số chính sách giảm nghèo và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2022 - 2025.

15. Nghị quyết quy định các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường đối với cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

16. Nghị quyết về chính sách hỗ trợ đối với người thuộc hộ nghèo và một số đối tượng có hoàn cảnh khó khăn khi khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở y tế giai đoạn 2023 - 2025.

17. Nghị quyết quy định mức hỗ trợ thường xuyên cho chức danh Đội trưởng, Đội phó dân phòng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

18. Nghị quyết đảm bảo kinh phí cho công tác xây dựng pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

19. Nghị quyết thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất.

20. Nghị quyết phân bổ bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023.

21. Nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2024.

22. Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh đối với ông Nguyễn Quốc Hà, Giám đốc Sở Xây dựng.

Kỳ họp thứ 14 Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh khóa XVIII đã thông qua 22 Nghị quyết

Trong 02 ngày từ ngày 13 đến ngày 14 tháng 7 năm 2023, Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XVIII đã tiến hành Kỳ họp thứ 14 - kỳ họp thường lệ giữa năm 2023. Tại kỳ họp này Hội đồng nhân dân tỉnh đã thông qua 22 Nghị quyết, cụ thể như sau:

1. Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2023.

2. Nghị quyết chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác.

3. Nghị quyết quyết định chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn .

4. Nghị quyết thông qua nội dung báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án Hạ tầng ưu tiên và phát triển đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu thành phố Hà Tĩnh.

5. Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 87/2018/NQ-HĐND ngày 18/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định một số chính sách hỗ trợ thành lập mới hộ kinh doanh và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

6. Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung, bãi bỏ một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh.

7. Nghị quyết quy định thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương; thời gian, biểu mẫu báo cáo kế hoạch tài chính 03 năm, 05 năm ngân sách địa phương; dự toán, phân bổ ngân sách và quyết toán ngân sách.

8. Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 114/2018/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phân cấp quản lý tài sản công.

9. Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 90/NQ-HĐND ngày 18/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

10. Nghị quyết quy định nội dung và mức chi cho hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

11. Nghị quyết đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo, tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2045.

12. Nghị quyết dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2024.

13. Nghị quyết bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021 - 2025.

14. Nghị quyết sửa đổi một số điều của Nghị quyết số 72/2022/NQ-HĐND ngày 15/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định một số chính sách giảm nghèo và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2022 - 2025.

15. Nghị quyết quy định các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường đối với cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

16. Nghị quyết về chính sách hỗ trợ đối với người thuộc hộ nghèo và một số đối tượng có hoàn cảnh khó khăn khi khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở y tế giai đoạn 2023 - 2025.

17. Nghị quyết quy định mức hỗ trợ thường xuyên cho chức danh Đội trưởng, Đội phó dân phòng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

18. Nghị quyết đảm bảo kinh phí cho công tác xây dựng pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

19. Nghị quyết thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất.

20. Nghị quyết phân bổ bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023.

21. Nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2024.

22. Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh đối với ông Nguyễn Quốc Hà, Giám đốc Sở Xây dựng.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Bản đồ hành chính
  PHÁT THANH ĐỨC THỌ
  Thống kê: 2.336.448
  Trong năm: 1.452.905
  Trong tháng: 139.359
  Trong tuần: 38.080
  Trong ngày: 3.182
  Online: 79