HĐND tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành kế hoạch lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Nội dung này sẽ được triển khai tại kỳ họp cuối năm 2023 của HĐND tỉnh (dự kiến trong khoảng thời gian từ 5-10/12/2023).

Theo kế hoạch, HĐND tỉnh lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ các chức vụ do HĐND tỉnh bầu trước ngày 1/1/2023 theo quy định tại khoản 2 Điều 2 Nghị quyết số 96/2023/QH15, bao gồm: Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch HĐND, trưởng các ban của HĐND tỉnh; Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch UBND, các Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh.

Trường hợp một người đồng thời giữ nhiều chức vụ do HĐND bầu thì việc lấy phiếu tín nhiệm được thực hiện một lần đối với các chức vụ đó. Không lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ đã có thông báo nghỉ công tác chờ nghỉ hưu hoặc được bầu, bổ nhiệm trong năm lấy phiếu tín nhiệm.

Quy trình chuẩn bị lấy phiếu tín nhiệm

Chậm nhất ngày 20/10/2023 (45 ngày trước ngày dự kiến khai mạc kỳ họp), Thường trực HĐND tỉnh xem xét, dự kiến danh sách những người được lấy phiếu tín nhiệm, yêu cầu người được lấy phiếu tín nhiệm xây dựng báo cáo và bản kê khai tài sản, thu nhập cá nhân.

Chậm nhất ngày 5/11/2023 (30 ngày trước ngày dự kiến khai mạc kỳ họp), người được lấy phiếu tín nhiệm gửi báo cáo và bản kê khai tài sản, thu nhập cá nhân đến Thường trực HĐND tỉnh để tổng hợp, gửi đại biểu HĐND tỉnh theo quy định.

Chậm nhất ngày 10/11/2023 (25 ngày trước ngày dự kiến khai mạc kỳ họp), Ủy ban MTTQ tỉnh tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân liên quan đến người được lấy phiếu tín nhiệm (nếu có) gửi đến Thường trực HĐND tỉnh.

Chậm nhất ngày 15/11/2023 (20 ngày trước ngày dự kiến khai mạc kỳ họp), Thường trực HĐND tỉnh gửi báo cáo của người được lấy phiếu tín nhiệm và báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân liên quan đến người được lấy phiếu tín nhiệm (nếu có) đến đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; gửi nội dung ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân (nếu có) đến người được lấy phiếu tín nhiệm.

Trường hợp cần làm rõ vấn đề liên quan đến người được lấy phiếu tín nhiệm, chậm nhất ngày 20/11/2023 (15 ngày trước ngày dự kiến khai mạc kỳ họp), đại biểu HĐND tỉnh gửi văn bản đến Thường trực HĐND tỉnh để yêu cầu cơ quan có thẩm quyền xác minh và trả lời bằng văn bản.

Chậm nhất ngày 25/11/2023 (10 ngày trước ngày tổ chức phiên họp lấy phiếu tín nhiệm), đại biểu HĐND tỉnh gửi văn bản đến Thường trực HĐND tỉnh và người được lấy phiếu tín nhiệm để yêu cầu người được lấy phiếu tín nhiệm làm rõ những nội dung thuộc căn cứ đánh giá mức độ tín nhiệm.

Chậm nhất ngày 2/12/2023 (3 ngày trước ngày tổ chức phiên họp lấy phiếu tín nhiệm), người được lấy phiếu tín nhiệm có trách nhiệm gửi báo cáo giải trình (nếu có) về những vấn đề được nêu trong báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri, Nhân dân và ý kiến của đại biểu HĐND tỉnh đến Thường trực HĐND tỉnh và đại biểu HĐND tỉnh có yêu cầu.

Mục đích của hoạt động lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát của HĐND; góp phần đánh giá uy tín và kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao của người được lấy phiếu tín nhiệm, giúp người được lấy phiếu tín nhiệm thấy được mức độ tín nhiệm để tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác; làm cơ sở để cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xem xét quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ.

Việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm được thực hiện theo Nghị quyết số 96/2023/QH15 ngày 23/6/2023 của Quốc hội và các văn bản liên quan. Các hành vi vi phạm pháp luật về lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm phải bị xử lý theo quy định của pháp luật.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Bản đồ hành chính
  PHÁT THANH ĐỨC THỌ
  Thống kê: 2.336.428
  Trong năm: 1.452.905
  Trong tháng: 139.359
  Trong tuần: 38.080
  Trong ngày: 3.154
  Online: 64