Sáng 22/9 Huyện ủy Đức Thọ phát động phong trào thi đua xây dựng “ chi bộ 4 tốt”, “ Đảng bộ cơ sở 4 tốt” giai đoạn 2023- 2025.

Các đồng chí Nguyễn Thành Đồng - Tỉnh ủy viên - Bí thư Huyện ủy; Đặng Giang Trung - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện chủ trì.

Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Nguyễn Ngọc Tuấn thông qua kế hoạch phát động thi đua, và chương trình hành động xây dựng “ chi bộ 4 tốt”, “ Đảng bộ cơ sở 4 tốt” giai đoạn 2023- 2025.

Các nội dung thi đua xây dựng chi bộ 4 tốt bao gồm: hoàn thành tốt nhiệm vụ; chất lượng sinh hoạt tốt; đoàn kết tốt, kỷ luật tốt; cán bộ, đảng viên tốt. Theo đó Huyện ủy Đức Thọ lãnh đạo chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao; Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; Thực hiện tốt kỷ luật, kỷ cương trong chi bộ, phát hiện và chấn chỉnh kịp thời những sai phạm của tập thể, cá nhân, tạo mối đoàn kết, thống nhất trong đảng; Nêu gương tốt của cán bộ, đảng viên về đạo đức, lối sống, thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao đáp ứng yêu cầu.  

Mục tiêu mỗi đảng bộ xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị, lựa chọn từ 1 - 2 chi bộ làm điểm, sau đó nhân rộng ra toàn đảng bộ. Hàng năm tổ chức đánh giá, sơ kết, tổng kết phong trào thi đua để biểu dương, khen thưởng kịp thời.

Phát biểu chí đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thành Đồng - Tỉnh ủy viên - Bí thư Huyện ủy nhấn manh: việc xây dựng“ chi bộ 4 tốt”, “ Đảng bộ cơ sở 4 tốt”, nhằm tăng cường, củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng, và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới. 

Đồng chí Bí thư Huyện ủy đề nghị các đảng bộ, chi bộ, cơ quan, đơn vị căn cứ chương trình hành động thực hiện phong trào thi đua, kịp thời tuyên truyền mục đích, ý nghĩa của phong trào, đồng thời tổ chức ký cam kết đến tận cán bộ, đảng viên. Xây dựng chương trình hành động, để cụ thể hóa những nội dung 4 tốt của chi bộ, đảng bộ một cách hiệu quả, thiết thực.

Các Đảng bộ xã, Thị trấn, cơ quan, trường học ký giao ước thi đua thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua xây dựng “ chi bộ 4 tốt”, “ Đảng bộ cơ sở 4 tốt” giai đoạn 2023 - 2025.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Bản đồ hành chính
  PHÁT THANH ĐỨC THỌ
  Thống kê: 2.336.398
  Trong năm: 1.452.905
  Trong tháng: 139.359
  Trong tuần: 38.080
  Trong ngày: 3.116
  Online: 58